தமிழில் உள்ள மயங்கொலிச் சொற்கள் :

0
1718
Share on Facebook
Tweet on Twitter

ண, ன பொருள் வேறுபாடு
அணல் – தாடி, கழுத்து
அனல் – நெருப்பு
அணி – அழகு
அனி – நெற்பொறி
அணு – நுண்மை
அனு – தாடை, அற்பம்
அணுக்கம் – அண்டை, அண்மை.
அனுக்கம் – வருத்தம், அச்சம்
அணை – படுக்கை, அணைத்துக்
கொள்ளுதல்
அனை – அன்னை, மீன்
அணைய – சேர, அடைய
அனைய – அத்தகைய
அண்மை – அருகில்
அன்மை – தீமை, அல்ல
அங்கண் – அவ்விடம்
அங்கன் – மகன்
அண்ணம் – மேல்வாய்
அன்னம் – சோறு, அன்னப்பறவை
அண்ணன் – தமையன்
அன்னன் – அத்தகையவன்
அவண் – அவ்வாறு
அவன் – சேய்மைச் சுட்டு, ஆண்மகன்
ஆணகம் – சுரை
ஆனகம் – துந்துபி
ஆணம் – பற்றுக்கோடு
ஆனம் – தெப்பம், கள்
ஆணி – எழுத்தாணி, இரும்பாணி
ஆனி – தமிழ் மாதங்களுள் ஒன்று
ஆணேறு -ஆண்மகன்
ஆனேறு – காளை, எருது
ஆண் – ஆடவன்
ஆன் – பசு
ஆணை – கட்டளை, ஆட்சி
ஆனை – யானை
இணை – துணை, இரட்டை
இனை – இன்ன, வருத்தம்
இணைத்து – சேர்த்து
இனைத்து – இத்தன்மையது
இவண் – இவ்வாறு
இவன் – ஆடவன், (அண்மைச் சுட்டு)
ஈணவள் – ஈன்றவள்
ஈனவள் – இழிந்தவள்
உண் – உண்பாயாக
உன் – உன்னுடைய
உண்ணல் – உண்ணுதல்
உன்னல் – நினைத்தல்
உண்ணி – உண்பவன், ஒருவகைப் பூச்சி
உன்னி – நினைத்து, குதிரை
ஊண் – உணவு
ஊன் – மாமிசம்
எண்ண – நினைக்க
என்ன – போல, வினாச்சொல்
எண்ணல் – எண்ணுதல்
என்னல் – என்று சொல்லுதல்
எண்கு – கரடி
என்கு – என்று சொல்லுதல்
ஏண் – வலிமை
ஏன் – வலிமை, ஒரு வினைச்சொல்
ஏணை – தொட்டில்
ஏனை – மற்றது
ஐவணம் – ஐந்து வண்ணம்
ஐவனம் – மலை நெல்
ஓணம் – ஒரு பண்டிகை
ஓனம் – எழுத்துச்சாரியை
கணகம் – ஒரு படைப்பிரிவு
கனகம் – பொன்
கணப்பு – குளிர்காயும் தீ
கனப்பு – பாரம், அழுத்தம்
கணி – கணித்தல்
கனி – பழம், சுரங்கம், சாரம்
கணம் – கூட்டம்
கனம் -பாரம்
கண்ணன் – கிருஷ்ணன்
கன்னன் – கர்ணன்
கண்ணி – மாலை, கயிறு, தாம்பு
கன்னி – குமரிப்பெண், உமை, ஒரு
ராசி
கணை – அம்பு
கனை – ஒலி, கனைத்தல்
கண் – ஓர் உறுப்பு
கன் – கல், செம்பு, உறுதி
கண்று – அம்பு
கன்று – அற்பம், இளமரம், குட்டி,
கைவளை
கண்ணல் – கருதல்
கன்னல் – கரும்பு, கற்கண்டு
காண் – பார்
கான் – காடு, வனம்
காணம் – பொன், கொள்
கானம் – காடு, வனம், தேர், இசை
காணல் – பார்த்தல்
கானல் – பாலை
கிணி – கைத்தாளம்
கினி – பீடை
கிண்ணம் – வட்டில், கிண்ணி
கின்னம் – கிளை, துன்பம்
குணி – வில், ஊமை
குனி – குனிதல், வளை
குணித்தல் – மதித்தல், எண்ணுதல்
குனித்தல் – வளைதல்
குணிப்பு – அளவு, ஆராய்ச்சி
குனிப்பு – வளைப்பு, ஆடல்
கேணம் – செழிப்பு, மிகுதி
கேனம் – பைத்தியம், பித்து
கேணி – கிணறு
கேனி – பித்துப் பிடித்தவர்
கோண் – கோணல், மாறுபாடு
கோன் – அரசன்
சாணம் – சாணைக்கல், சாணி
சானம் – அம்மி, பெருங்காயம்
சுணை – கூர்மை, கரணை
சுனை – நீரூற்று
சுண்ணம் – வாசனைப்பொடி
சுன்னம் – சுண்ணாம்பு, பூஜ்ஜியம்
சேணம் – மெத்தை
சேனம் – பருந்து
சேணை – அறிவு
சேனை – படை
சோணம் – பொன், சிவப்பு, தீ,
சோணகிரி
சோனம் – மேகம்
சோணை – ஒரு நதி, சேரன் மனைவி
சோனை – மழைச்சாரல், மேகம்
தண் – குளிர்ச்சி
தன் – தன்னுடைய
தணி – தணித்தல்
தனி – தனிமை
தாணி – தான்றிமரம்
தானி – இருப்பிடம், பண்டசாலை,
தாணு – சிவன், தூண், நிலைப்பேறு
தானு – காற்று
திணை – ஒழுக்கம், குலம்
தினை – தானியம், ஒருவகைப்
புன்செய்ப்பயிர்
திண்மை – உறுதி
தின்மை – தீமை
திண் – வலிமை
தின் – உண்
துணி – துணிதல், கந்தை
துனி – அச்சம், ஊடல் நீட்டித்தல்
தெண் – தெளிவு
தென் – தெற்கு, அழகு
நண்பகல் – நடுப்பகல்
நன்பகல் – நல்லபகல்
நணி – அணி (அழகு)
நனி – மிகுதி
நாண் – வெட்கம், கயிறு
நான் – தன்மைப் பெயர்
நாணம் – வெட்கம்
நானம் – புனுகு, கவரிமான்
பணி – வேலை, கட்டளையிடு
பனி – துன்பம், குளிர், சொல், நோய்
பணை – முரசு, உயரம், பரந்த
பனை – ஒருவகை மரம்
பண் – இசை
பன் – அரிவாள், பல
பண்ணை – தோட்டம்
பன்னை – கீரைச்செடி
பண்ணுதல் – செய்தல்
பன்னுதல் – நெருங்குதல்
பண்ணி – செய்து
பன்னி – சீப்பு, பனிநீர், மனை, சணல்
பண்மை – தகுதி
பன்மை – பல
பணித்தல் – கட்டளையிடுதல்
பனித்தல் – துளித்தல், தூறல், விரிந்த
பட்டணம் – நகரம்
பட்டினம் – கடற்கரை நகர்
பாணம் – நீருணவு
பானம் – அம்பு
புணை – தெப்பம்
புனை – இட்டுக்கட்டுதல், கற்பனை
புண் – காயம்
புன் – கீழான
பேணம் – பேணுதல்
பேனம் – நுரை
பேண் – போற்று, உபசரி
பேன் – ஓர் உயிரி
மணம் – வாசனை, திருமணம்
மனம் – உள்ளம், இந்துப்பு
மணை – மரப்பலகை, மணவறை
மனை – இடம், வீடு
மண் – தரை, மண்வகை
மன் – மன்னன், பெருமை
மண்ணை – இளமை, கொடி வகை
மன்னை – தொண்டை, கோபம்
மாணி – அழகு, பிரம்மசாரி
மானி – மானம் உடையவர்
மாண் – மாட்சிமை
மான் – ஒரு விலங்கு
முணை – வெறுப்பு, மிகுதி
முனை – முன்பகுதி, துணிவு,
முதன்மை
வணம் – ஓசை
வனம் – காடு, துளசி
வண்மை – வளப்பம், கொடை
வன்மை – உறுதி, வலிமை
வண்ணம் – நிறம், குணம், அழகு
வன்னம் – எழுத்து, நிறம்
வாணகம் – அக்கினி, பசுமடி
வானகம் – மேலுலகம்
வாணம் – அம்பு, தீ, மத்தாப்பு
வானம் – ஆகாயம், மழை
வாணி – கலைமகள், சரஸ்வதி
வானி – துகிற்கொடி
ல, ழ, ள பொருள் வேறுபாடு
அலகு – பறவையின் மூக்கு, அளவு,
ஆண்பனை
அழகு – வனப்பு
அளகு – சேவல், பெண்கூகை
அலகம் – திப்பிலி
அளகம் – வெள்ளெருக்கு, நீர்
அலகை – கற்றாழை, பேய்
அளகை – அளகாபுரி, பெண்
அழம் – பிணம்
அலம் – கலப்பை
அளம் – உப்பு
அலத்தல் – அலட்டல், அலைதல்
அளத்தல் – அளவிடுதல், மதித்தல்
அலவன் – ஆண்நண்டு
அளவன் – அளப்பவன், உப்பு எடுப்போன்
அழி – அழித்துவிடு
அலி – பேடி, காகம், விருச்சிகராசி
அளி – கருணை, கள், வண்டு
அல்லல் – துன்பம்
அள்ளல் – வாரி எடுத்தல்
அழை – கூப்பிடு
அலை – கடல், நீரலை, அலைதல்
அளை – தயிர், நண்டு, புற்று
அவல் – பள்ளம், உணவுப் பொருள்
அவள் – பெண் (சேய்மைச்சுட்டு)
அல் – இரவு
அள் – அள்ளி எடு, நெருக்கம்
உலவு – நட
உளவு – ஒற்று
உழவு – கலப்பையால் உழுதல்
உழி – இடம், பொழுது
உளி – தச்சுக் கருவிகளுள் ஒன்று
உலு – தானியப் பதர்
உழு – நிலத்தை உழு
உளு – உளுத்துப் போதல்
உலை – கொல்லன் உலை, நீருலை
உழை – பாடுபடு, பக்கம், கலைமான்
உளை – பிடரி மயிர், சேறு, தலை
உழுவை – புலி
உளுவை – மீன்வகை
எல் – கல், மாலை, சூரியன்
எள் – எண்ணெய்வித்து, நிந்தை
எலு – கரடி
எழு – எழுந்திரு, தூண்
ஒலி – சப்தம், நாதம், காற்று
ஒழி – அழி, தவிர், கொல், துற
ஒளி – வெளிச்சம், மறை(த்துவை)
ஒல் – ஒலிக்குறிப்பு
ஒள் – அழகு, உண்மை, அறிவு, ஒளி
கலகம் – போர், அமளி, இரைச்சல்
கழகம் – சங்கம், கூட்டமைப்பு
கழங்கம் – கழங்கு, விளையாட்டுக்
கருவி
களங்கம் – குற்றம், அழுக்கு
கலி – கலியுகம், பாவகை, சனி
கழி – கோல், மிகுதி, உப்பளம்
களி – மகிழ்வு, இன்பம்
கலை – ஆண்மான், சந்திரன், கல்வி
கழை – மூங்கில், கரும்பு,
புனர்பூசம்
களை – அழகு, புல் பூண்டு, அயர்வு
கல் – மலை, பாறை, சிறுகல்
கள் – மது, தேன்
கலம் – கப்பல், பாத்திரம்
களம் – இடம், போர்க்களம், இருள்
காலி – ஒன்றுமில்லாதது,
வெற்றிடம்
காளி – துர்க்கை, மாயை
காழி – சீர்காழி (ஊர்)
காலை – பொழுது,
விடியற்பொழுது
காளை – காளைமாடு, இளைஞன்
காலம் – பொழுது, நேரம்
காளம் – எட்டிமரம், சூலம்
கிலி – அச்சம், பயம்
கிழி – கிழித்துவிடு, முடிப்பு
(பொன்)
கிளி – பறவை, வெட்டுக்கிளி
கிழவி – முதியவள், மூதாட்டி
கிளவி – சொல், மொழி
குலி – மனைவி
குழி – பள்ளம், பாத்தி, பன்னீரடிச்
சதுரம், வயிறு
குளி -நீராடு
குலம் -ஜாதியின் உட்பிரிவு, இனம்,
குடி
குளம் -நீர்நிலை, கண்மாய், ஏரி
குலை – கொத்து, மனம்
தடுமாறுதல்
குழை – குண்டலம், குழைந்துபோதல்
குலவி – மகிழ்ந்திருத்தல்
குழவி – குழந்தை, இளமை, யானைக்
கன்று அம்மிக்கல்
குளவி – ஒரு வண்டு, காட்டுமல்லி
குலிகம் -சிவப்பு, இலுப்பை
குளிகம் -மருந்து, மாத்திரை
குவலை -துளசி, கஞ்சா
குவளை – குவளை மலர், சொம்பு,
ஒரு பேரெண்
கூலம் – தானியம், கடைத்தெரு
கூளம் – குப்பை
கூலி – ஊதியம்
கூளி(யார்) – பேய், காளை, வீரர்,
படைவீரர், வணங்கி நிற்பவர், ஏவலாளர்
கொலு – அரசசபை, திருவோலக்கம்
(தெய்வசபை), உல்லாசமாக
வீற்றிருத்தல்
கொழு – மழு, கலப்பையில் மாட்டும்
பெரிய இரும்பு, கொழு கொழுத்து
இருத்தல்
கொளு – புறப்பொருள்
வெண்பாமாலைத் துறை,
பொருந்துவாய்
கொலை – கொல்லுதல்
கொளை – கோட்பாடு, பயன்,
இசைப்பாட்டு, தாளம்
கொல்லாமை – கொலை செய்யாமை
கொள்ளாமை – ஏற்றுக்கொள்ளாமை,
அடங்காமை
கொல்லி – உயிர்க்கொல்லி, ஒரு
மலை
கொள்ளி – கொள்ளிக்கட்டை
கொல்லை – புழக்கடை, தரிசுநிலம்
கொள்ளை – திருடுதல், மிகுதி
கோலம் – அழகு, அலங்காரம்
கோளம் – உருண்டை, வட்டம்
கோலை – மிளகு
கோழை – வீரமற்றவன், கபம்
கோளை – குவளை, எலி
கோல் – மரக்கொம்பு, அம்பு,
குதிரைச்சம்மட்டி, தண்டு, யாழ்நரம்பு
கோள் – கிரகம்
கோலி – இலந்தை, விளையாடும்
குண்டு
கோழி – உறையூர், விட்டில், பறவை
கோளி – பூவாது காய்க்கும் மரம்,
ஆத்தி, ஆலம்
சலம் – நீர், சிறுநீர், குளிர்
சளம் – பொய், துன்பம், வஞ்சனை
சாலை – பாடசாலை, பொது
மண்டபம், அறக்கூடம்
சாளை – கடல்மீன்
சாழை – குடிசை, குச்சு
சுழித்தல் – சுழலுதல், நீர்ச்சுழல்
சுளித்தல் – முறித்தல், சினத்தல்
சூலை – வயிற்று நோய்
சூளை – செங்கல் சூளை
சூல் – கர்ப்பம்
சூழ் – சூழ்ந்துகொள், சுற்று
சூள் – சபதம்
சேல் – மீன்
சேள் – மேலிடம்
சோலி – ரவிக்கை, காரியம்
சோழி – பலகரை
சோளி – கூடைவகை
தவளை – ஓர் உயிரி
தவலை – பாத்திரம்
தலம் – இடம், பூமி
தழம் – தைலம்
தளம் – மேடை, மாடி வீட்டின்
அடுக்கு
தழை – தாவர உறுப்பு
தலை – மண்டை
தளை – விலங்கு
தாலம் – உலகம், தேன்
தாளம் – இசைக்கருவி, ஜதி
தாலி – மங்கலநாண்
தாழி – கடல், குடம், பரணி
பெரியபாண்டம்
தாளி – தாளித்தல், பனைதால் –
நாக்கு, தாலாட்டு
தாழ் – தாழ்தல், குனிதல்
தாள் – முயற்சி, பாதம், ஆதி, படி,
காகிதம்.
துலக்கம் – ஒளி, தெளிவு
துளக்கம் – அசைவு, வருத்தம், கலக்கம்,
ஒளி
துலம் – கோரை, கனம்
துளம் – மாதுளை, மயிலிறகு
துலி – பெண் ஆமை
துழி – பள்ளம்
துளி – மழைத்துளி, திவலை,
சிறிய அளவு
துலை – ஒப்பு, கனம்
துளை – துவாரம், வாயில்
தூலி – எழுதுகோல், எழுத்தாணி
தூளி – புழுதி, குதிரை
தெழித்தல் – கோபித்தல், முழங்குதல்,
அதட்டுதல், நீக்குதல், ஆரவாரித்தல்
தெளித்தல் – விதைத்தல், சபதம், கூறல்,
விதைத்தல்
தெல் – அஞ்சுதல்
தெள் – தெளிவான
தோலன் – அற்பன்
தோழன் – நண்பன்
தோலி – பிசின், ஒருவகை மீன்
தோழி – பாங்கி, நட்பால்
நெருக்கமானவள்
தோளி – அவுரி (ஒருவகை
குத்துச்செடி), அரக்கு
தோல் – சருமம், வனப்பு, விதையின்
மேல்பகுதி
தோள் – புயம், வீரம்
நலன் – நலம், அழகு, புகழ், இன்பம்,
நன்மை, குணம்,
நளன் – தமயந்தியின் கணவன், ஓர் அரசன்
நலி – நோய்
நளி – குளிர்ச்சி, பெருமை
நலிதல் – நலிந்துபோதல், தோற்றல்
நளிதல் – செறிதல், பரத்தல், ஒத்தல்
நல் – நல்ல
நள் – இரவு, நடு, நள்ளிரவு
நாலம் – பூவின் காம்பு
நாழம் – இழிவுரை, வசவு
நாளம் – பூந்தண்டு, உட்துளை,
ரத்தநாளம்
நாலி – முத்து, கந்தை ஆடை
நாழி – உள்தொளையுள்ள பொருள்,
ஒருபடி, ஏர், அம்பறாத்துணி, நாடா,
பூரட்டாதி
நாளி – கல், நாய்
நாலிகை – மூங்கில், அடுப்புச்சந்து
நாழிகை – வட்டம், கடிகாரம்
நால் – நான்கு
நாழ் – குற்றம், செருக்கு
நாள் – காலம், திதி
நீலம் – ஒரு நிறம், கருங்குவளை,
இருள்
நீளம் – நெடுமை (நீண்ட), தாமதம்
நீல் – நீலம், காற்று
நீள் – நீளம், ஒளி
பலம் – கிழங்கு, வலி, நெற்றி, சக்தி,
சேனை, வன்மை, உறுதி, எடை
பழம் – கனி, முதுமை
பல்லி – சிற்றூர், இடையர் ஊர்,
உழுகருவி, ஓர் உயிரி,
வண்டியுறுப்பு
பள்ளி – இடைச்சேரி, புத்தர்கோயில்,
குறும்பன், மருதநிலத்தூர், படுக்கை,
பள்ளிக்கூடம்
பலி – பலியிடுதல், பலியுயிர்
பழி – குற்றம்
பால் – திரவ உணவு, பகுப்பு, இயல்பு
பாழ் – வீண், வெறுமை
பீழை – துன்பம்
பீளை – கண் அழுக்கு
புலி – காட்டு விலங்கு
புளி – புளியமரம், புளியங்காய்
புலை – புலால், ஊன், கீழ்மை
புழை – துளை, வாயில், நரகம்
புகல் – அடைக்கலம்
புகழ் – பெருமை
புல் – அற்பம், கலவி, புல்பூண்டு
புள் – பறவை
பூலம் – புற்கட்டு
பூளம் – பூவரசு
பூழை – துவாரம், கோபுரவாயில்
பூளை – பூளைச்செடி, இலவம்
பஞ்சு
பாலி – தானியக் குவியல், தூற்றாத
தானியம்
பாழி – கொடுத்தல், ஈதல்
பாளி – வரப்பு, எல்லை
பாலிவு – அழகு, நிறைவு
பாழிவு – பொழிதல், மேன்மை
போலி – பொய், வஞ்சகம், ஒப்பு
போளி – இனிப்புப் பண்டம்
பொலிதல் – செழித்தல், மங்கலமாதல்
பொழிதல் – ஈதல், கொடுத்தல்,
சொரிதல், பெய்தல், நிறைதல்
மலம் – அழுக்கு, பாவம்
மழம் – இளமை, குழந்தை
மலை – குன்று, பொருப்பு,
வெற்பு,சிகரம்
மழை – மழைநீர், குளிர்ச்சி, மேகம்
மலைத்தல் – வியத்தல், தடுமாறுதல்
மழைத்தல் – மழை பெய்திருத்தல்,
குளிர்ந்திருத்தல்
மல்லிகை – மாலை, கழுத்தணி,
வரிசை
மாளிகை – அரண்மனை, கோயில்
மாலை – அந்திப்பொழுது,
பூமாலை
மாழை – மயக்கம், இளமை, அழகு
மாளை – புளியம்பட்டை
மால் – திருமால், மயக்கம், அருகன்,
இந்திரன், பெருமை, மேகம்
மாள் – இறத்தல், சாதல் (இற,சாவு)
முலை – உடலிலுள்ள ஓர் உறுப்பு
முழை – குகை
முளை – முளைத்தல், தறி, ஆப்பு,
அங்குசம், இளமை, தண்டு, மூங்கில்
முழி – விழி (விழித்தல்)
முளி – மரக்கணு, விரல்முளி,
வாட்டம்
மூலி – மூலிகை, மரம், வேருள்ளது
மூழி – அகப்பை, சோறு, நீர்நிலை,
கோணம்
மூலை – இரு கோடுகள் சந்திக்கும்
இடம்
மூளை – மண்டைக்குள் இருக்கும் ஓர்
உறுப்பு(முதன்மைப் பகுதி)
மெல்ல – மென்று தின்பது
மெள்ள – மெதுவாக
மாலி – மொளலி கிரீடம்
மாழி – மேழி, கலப்பை
மாளி – துணிமூட்டை
வலம் – சுற்றுதல், வலப்பக்கம், வெற்றி
வளம் – வளமை, அழகு
வலவன் – திருமால்
வளவன் – சோழன், வேளாளன்
வலன் – ஓர் அரசன், வெற்றி, வல்லவன்
வளன் – செழுமை, வளப்பன்
வழப்பம் – வழக்கம், இயல்பு
வளப்பம் – வளமை, செழிப்பு
வலி – நோய், வலிமை, துன்பம்
வழி – நெறி, பாதை, தடம், உபாயம்
வளி – காற்று
வலை – மீன் முதலியன பிடிக்கும்
ஒரு கருவி
வழை – சுரபுன்னை, புதுமை,
இளமை
வளை – கை வளையல், எலி வளை
வல் – வலிமை, விரைவு, திறமை
வள் – ஒலிக்குறிப்புச் சொல்
வல்லம் – வாழை, ஓர் ஊர்
வள்ளம் – மரக்கலம், படகு, அளவு,
தொன்னை
வல்லி – பூமி, பெண், பிரிதல், படர்
கொடி
வள்ளி – வள்ளியம்மை, ஆபரணம்,
சந்திரன்
வலு – வலிமை, பலம், பற்று
வழு – குற்றம், தவறு, பழிப்புரை,
கேடு
வளு – இளமை, இளைய
வாலி – கிஷ்கிந்தை அரசன்
(இராமாயணம்)
வாழி – வாழ்க (எனவாழ்த்துதல்)
வாளி – அன்பு, வட்ட வாள், வீரன், ஒரு
காதணி
வாலை – இளம்பெண், திராவகம்
வடிக்கும் பாத்திரம், ஒரு சக்தி
வாழை – வாழைமரம்
வாளை – வாளை மீன்
வால் – விலங்குகளின் ஓர் உறுப்பு
வாழ் – வாழ்வாயாக (என்று
வாழ்த்துதல்)
வாள் – போர்வாள், நீண்டகத்தி
விலா – விலா எலும்பு
விழா – திருவிழா, கொண்டாட்டம்
விளா – இளமை, வெண்மை, நிணம்
விழி – கண், கருவிழி
விளி – கூப்பிடு, அழை,
ஏழிசையில் ஒன்று
விலை – மதிப்பு, விலைக்கு விற்றல்
விழை – விரும்பு, ஆசைப்படு
விளை – ஒரு மீன்வகை, விளைவி
(விளைச்சல்)
விலக்கு – விலக்கி விடு, தவிர்
விளக்கு – விளக்கமாகச் சொல், தீபம்
விலங்கு – பூட்டு, கை, கைகளைப்
பிணிக்கும் கருவி, மிருகம்
விளங்கு – திகழ் (திகழ்தல்),
சிற்றரத்தை (மூலிகை வகை)
வெல்லம் – சக்கரைக்கட்டி, கருப்பட்டி
வெள்ளம் – மிதமிஞ்சிய நீர்பெருக்கு
வேலம் – வேலமரம், தோட்டம்
வேழம் – யானை, கரும்பு, மூங்கில்
வேல் – வேலாயுதம்
வேள் – வேளிர் குலத்தவன், மன்மதன்,
ஆசை
வேலை – பணி, கடல்
வேளை – பொழுது, நேரம்,
ஒருவகைக் கீரை
ர, ற பொருள் வேறுபாடு
அர – பாம்பு
அற – தெளிய, முற்றுமாக
அரவு – பாம்பு
அறவு – அறுதல், தொலைதல்
அரம் – ஒரு கருவி
அறம் – தர்மம், நீதி, கற்பு, புண்ணியம்,
கடமை, அறநூல், துறவறம்
அரி – திருமால், அரிசி, அழகு,
அரிதல், பன்றி, வண்டு, கடல், தகடு,
சிவன்
அறி – அறிந்துகொள்
அரிய – கிடைத்தற்கு அரிதான,
கஷ்டமான
அறிய – அறிந்துகொள்ள,
தெரிந்துகொள்ள
அரன் – சிவன்
அறன் – தர்மம், அறக்கடவுள்
அரிவை – பெண் (7 பருவத்துள் ஒன்று.
18 வயதுக்கு மேல் 25 வயதுக் குட்பட்ட
பெண்)
அறிவை – அறிவாய்
அருகு – புல்வகை (அருகம்புல்),
அண்மை
அறுகு – குறைந்து போதல்
அக்கரை – அந்தக் கரை
அக்கறை – ஈடுபாடு
அரை – பாதி, மேகலை, வயிறு, ஒரு
மரம்
அறை – வீட்டின் பகுதி, அடி, பாத்தி,
ஒலி, பாசறை, சொல், குகை,
வஞ்சனை, மாளிகை
அரைதல் – தேய்தல்
அறைதல் – அடித்தல், சொல்லுதல்
அப்புரம் – அந்தப் பக்கம்
அப்புறம் – பிறகு
அர்ப்பணம் – உரித்தாக்குதல்
அற்பணம் – காணிக்கை செலுத்துதல்
அரு – உருவமற்றது
அறு – துண்டித்துவிடு,
அறுத்துவிடு
அருமை – சிறப்பு, அன்பு, இன்மை,
சுலபத்தில் கிடைக்காதது
அறுமை – நிலையின்மை, ஆறு
ஆரு – குடம், நண்டு
ஆறு – ஒரு எண், வழி, சமயம், தன்மை,
நதி, ஒழுக்கம், பக்கம், நிலை
ஆர – நிறைய, அனுபவிக்க
ஆற – சூடு ஆற (குறைய)
ஆரல் – ஒருவகை மீன்
ஆறல் – சூடு குறைதல்
இரத்தல் – யாசித்தல்
இறத்தல் – இறந்துபோதல், சாதல்
இரகு – சூரியன்
இறகு – சிறகு
இரக்கம் – கருணை
இறக்கம் – சரிவு, மரணம்
இரங்கு – கருணைகாட்டு
இறங்கு – கீழிறங்கி வா
இரவம் – இரவு
இறவம் – இறால் மீன்
இரவி – சூரியன், எருக்கு, மலை,
வாணிகத்தொழில்
இறவி – இறத்தல்
இரவு – இரவு நேரம், யாசித்தல்
இறவு – மிகுதி, இறால்மீன், இறுதி,
தேன்கூடு, சாவு, முடிவு, நீக்கம்
இரை -ஒலி, உணவு
இறை – கடவுள், அணு, அரசன், ரேகை,
சந்து, கடமை, தலைமை, விடை,
உயரம், மூலை
இரு – இரண்டு, பெரிய, உட்கார்,
அமர்ந்துகொள்
இறு – ஒடி, கெடு, சொல்லு
இரும்பு – கடிவாளம், கிம்புரி,
ஆயுதம், ஓர் உலோகம்
இறும்பு – வண்டு, சிறுமலை
இருப்பு – கையிருப்பு, இருப்பிடம்,
ஆசனம், நிலை, பொருள், முதல்
இறுப்பு – வடிப்பு
இருத்தல் – அமர்ந்திருத்தல்,
காத்திருத்தல்
இறுத்தல் – வடித்தல், செலுத்தல்,
எறிதல், கடன் கொடுத்தல், பதில்கூறல்,
முடித்தல், முறித்தல்
இருக்கு – மந்திரம், ரிக் வேதம்
இறுக்கு – அழுத்து, இறுக்கிக்கட்டு
இரைத்தல் – ஒலித்தல்,
மூச்சுவாங்குதல்
இறைத்தல் – சிதறுதல், மிகு செலவு
உரவு – அறிவு, ஒலி, மிகுதி, வலி,
ஞானம், விடம்
உறவு – நட்பு, சுற்றம், எறும்பு
உரவோர் – அறிஞர், முனிவர்
உறவோர் – சுற்றத்தார், அடைந்தோர்
உரி – தோல், மரப்பட்டை,
அரைப்படியளவு,
உரிச்சொல்,கொத்துமல்லி
உறி – உறிவெண்ணெய், தூக்கு
உரு – வடிவம், அழகு, உடல், மரக்கலம்,
நிறம், அச்சம், பெருமை, மேன்மை
உறு – மிகுதி
உருக்குதல் – இளக்குதல், மெலியச்
செய்தல்
உறுக்குதல் – சினத்தல், அதட்டுதல்
உரை – புகழ், விளக்கவுரை, நூல்,
பொன்மாற்று, அறிவுரை, சொல்
உறை – இடம், பண்டம், பொருள்,
மருந்து, பாலில் இடும் பிரை, துளி,
மழை, ஆடை, துன்பம், பாம்பின்
விஷப்பை
உரைப்பு – தங்குதல், தோய்தல்
உறைப்பு – காரம், கொடுமை
உரையல் – சொல்லல்
உறையல் – மாறுபாடு, பிணக்கு
உரிய – உரிமையான
உறிய – உறிஞ்ச
ஊரல் – ஊர்தல், கிளிஞ்சல், ஒருவகைப்
பறவை
ஊறல் – தினவு, ஊற்று, சாறு,
வருவாய், ஊறுதல், களிப்பு
ஊரு – அச்சம், தொடை
ஊறு – இடையூறு, துன்பம், காயம்
உறுதல், தீண்டல், குற்றம், புண்,
கொலை
எரி – தீ, கார்த்திகை, பிரபை,
இடபராசி, நெருப்பு, நரகம், வெம்மை,
கந்தகம்
எறி – விடுதல், எறிதல், குறிப்பாகக்
கூறுதல்
ஏர – ஓர் உவமஉருபு
ஏற – மிகுதி, உயர (ஏறுதல்)
ஏரி – நீர்நிலை, குளம்
ஏறி – உயர்ந்த, மேலே ஏறி
ஒரு – ஒன்று, ஒப்பற்ற, ஆடு
ஒறு – தண்டி, அழி, இகழ்
ஒருத்தல் – ஆண் விலங்குகளின்
பொதுப்பெயர்
ஒறுத்தல் – தண்டித்தல், துன்புறுத்தல்,
வருத்துதல், வெறுத்தல், கடிதல்,
இகழ்தல், குறைத்தல்
ஒருவு – நீங்கு
ஒறுவு – வருத்தம், துன்பம்
கரடு – மரக்கணு, மணிக்கட்டு,
முருடு, வளர்ச்சியற்றது
கறடு – தரமற்ற முத்து
கரம் – கிரணம், விஷம், செயல், கை,
கழுதை
கறம் – கொடுமை, வன்செய்கை
சிகரம் – மலை உச்சி

Leave a Reply