தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் (Tamil Uyireluthukkal)

0
37
Share on Facebook
Tweet on Twitter

தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் (Tamil Uyireluthukkal) மொத்தம் 12. உயிர் எழுத்து தனித்து இயங்கும் சொல் ஆகும் (ஈ, மா, வை) உயிரெழுத்து இல்லாத சொல் எந்த மொழியிலும் இல்லை.

எழுத்து பெயர் சொல்
அகரம் அம்மா
ஆகாரம் ஆடு
இகரம் இலை
ஈகாரம் ஈட்டி
உகரம் உரல்
ஊகாரம் ஊஞ்சல்
எகரம் எலி
ஏகாரம் ஏணி
ஐகாரம் ஐந்து
ஒகரம் ஒட்டகம்
ஓகாரம் ஓணான்
ஒள ஒளகாரம் ஔவையார்

எழுத்து.காம் இணையத்தள புத்தகம் வழியாக 12 தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள், பிறருக்கும் கற்பி. Learn tamil uyir eluthukkal online.

தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள் (Tamil Meieluthukkal)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY