Tamil General Knowledge Questions And Answers 148

Tamil General Knowledge Questions And Answers 

#  போர்டோ கலவை என்பது
A. காப்பர் சல்பேட் மற்றும் சுண்ணாம்பு
B. சலவைத்தூள் மற்றும் DDT
C. DDT மற்றும் BHC
D. DDT மற்றும் பாராதையான்
Answer : A.

#  வைரமும், கிராக்பைட்டும்
A. ஐசோமர்கள்
B. ஐஸோடோப்புகள்
C. புறவேற்றுமை படிவங்கள்
D. பல்படிகள்
Answer : C.

#  மிக அமிலத்தன்மை உள்ள சேர்மம்
A. மீத்தேன்
B. மெத்தில் ஆல்கஹால்
C. எத்தில் ஆல்கஹால்
D. பீனால்
Answer : D.

#  உலகின் சர்க்கரைக் கிண்ணம்
A. கியூபா
B. ஜாவா
C. இந்தியா
D. சீனா
Answer : A.

#  கேசரி என்பது
A. சமூக சீர்திருத்தத்திற்கான திலகரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அமைப்பு
B. எஸ்.என். பானர்ஜிக்கு சொந்தமான ஒரு ஆங்கில பத்திரிகை
C. ஒரு மராத்திய பத்திரிகை
D. இவை ஏதுமில்லை
Answer : C.

#  பருத்தி விளைவதற்கு ஏற்ற மண்
A. செம்மண்
B. மலை மண்
C. கரிசல் மண்
D. வண்டல் மண்
Answer : C.

#  தேயிலை அதிகமாக உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம்
A. தமிழ்நாடு
B. அஸ்ஸாம்
C. கர்நாடகா
D. கேரளா
Answer : B.

#  பட்டியல் I-ஐ பட்டியல் II-உடன் பொருத்தி, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளைக் கொண்டு சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடு:
a.சித்தரஞ்சன் – 1.ரயில் எஞ்சின் ஆலை,
b.நேபா நகர் – 2.ரயில் பெட்டி ஆலை,
c.மும்பை – 3.அச்சு காகித ஆலை,
d.ஜாம்ஷெட்பூர் – 4.பருத்தி நெசவு ஆலை, 5. – இரும்பு எஃகு ஆலை
A. (a,1),(b,3),(c,4),(d,5)
B. (a,1),(b,4),(c,3),(d,5)
C. (a,2),(b,3),(c,4),(d,1)
D. (a,5),(b,2),(c,3),(d,1)
Answer : A.

#  இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் மற்றும் தென் இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்பது
A. டெல்லி மற்றும் சென்னை
B. கொல்கத்தா மற்றும் சென்னை
C. பெங்களூர் மற்றும் கோயம்புத்தூர்
D. மும்பை மற்றும் கோயம்புத்தூர்
Answer : D.

#  புத்தர் எங்கு முதன் முதலில் போதித்தார்?
A. சாரநாத்
B. சாஞ்சி
C. கயா
D. வாரணாசி
Answer : A.

Tamil General Knowledge Questions And Answers 147

Tamil General Knowledge Questions And Answers 147

Tamil General Knowledge Questions And Answers

#  குப்தர்கள் காலத்தில் வாழ்ந்த சிறந்த கணித மேதை
A. ஆரியபட்டர்
B. வராகமிகிரா
C. பிரம்ம குப்தர்
D. பாணப்பட்டர்
Answer : A.

#  வாதாபி கொண்டான் என்ற பட்டத்தை அடைந்தவர்
A. பரமேஸ்வரவர்மன்
B. முதலாம் மகேந்திரவர்மன்
C. முதலாம் நரசிம்மவர்மன்
D. சிம்ம விஷ்ணு
Answer : C.

#  அஷ்டதிக்கஜங்கள் இருந்த பேரரசரின் அவை
A. அச்சுதராயர்
B. கிருஷ்ண தேவராயர்
C. ராமராயர்
D. சதாசிவ ராயர்
Answer : B.

#  முகமது கஜினி இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வந்ததற்கு முக்கிய காரணம் என்ன?
A. இஸ்லாம் சமயத்தைப் பரப்புவதற்கு
B. அரசை விரிவுபடுத்த
C. இந்தியாவின் செல்வத்தைக் கொள்ளையடித்துச் செல்ல
D. பொழுது போக்குக்காக
Answer : C.

#  தமிழ்நாட்டில் இரயத்வாரி முறையைக் கொண்டு வந்தவர்
A. காரன்வாலிஸ் பிரபு
B. டல்ஹௌசி பிரபு
C. சர் தாமஸ் மன்றோ
D. மேயோ பிரபு
Answer : C.

#  அணுக்கரு உலையில் கட்டுப்படுத்தும் கழிகளாக பயன்படுத்தப்படுவது
A. காட்மியம்
B. போரான்
C. ஹேப்னியம்
D. இவை அனைத்தும்
Answer : D.

#  20 மீ.வி-1 திசைவேகத்தில் செல்லும் 500 கிலோ கிராம் நிறை கொண்ட வண்டி 50 மீ ஆரம் கொண்ட வளைவான பாதையில் திரும்புவதற்கு தேவையான மைய நோக்கு விசை
A. 4000N
B. 5000N
C. 200N
D. 1250N

#  பின்வருவனவற்றுள் எது சரியாக பொருந்தியுள்ளது?
A. அம்மோனியா – புறவேற்றுமை தன்மையுடையது
B. கந்தக அமிலம் – நீர் நீக்கும் காரணி
C. கந்தக டை ஆக்சைடு – ஹேபர் முறை
D. கந்தகம் – இலேசான தனிமம்
Answer : C.

#  AB,CD என்பன வட்ட மையத்திலிருந்து சம தூரத்திலுள்ள நாண்கள். AB 6 செ.மீ. எனில் CD-ன் மதிப்பு என்ன?
A. 3 செ.மீ.
B. 6 செ.மீ.
C. 9 செ.மீ.
D. 12 செ.மீ.
Answer : C.

Posted on Categories VAO EXAMTags Leave a comment on Tamil General Knowledge Questions And Answers 147
Tamil General Knowledge Questions And Answers 146

Tamil General Knowledge Questions And Answers 146

Tamil General Knowledge Questions And Answers

#  ஒரு நேர் வட்டக் கூம்பின் ஆரம் 4 செ.மீ சாயுயரம் 6 செ.மீ எனில் அதன் வளைபரப்பு என்ன ?
A. 12π செ.மீ²
B. 12 செ.மீ²
C. 24π செ.மீ²
D. 24 செ.மீ²
Answer : C.

#  கீழே கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளில் எது 3x+4y≤7 இல் அமைந்துள்ளது?
A. (1,1)
B. (1,2)
C. (2,1)
D. (0,2)
Answer : A.

#  sinθ=cosθ எனில் tanθ= ?
A. 0
B. 1
C. √2
D. √3
Answer : B.

#  சமன்பாடு 2x²-11x-6=0 ன் ஒரு மூலம் 6 எனில் மற்றொரு மூலம்
A. 1/2
B. -1/2
C. -6
D. 1/6
Answer : B

#  பொருத்துக:
I. அடவி ராஜ்யம் – 1. காடுகள் நிறைந்த நாடு
II. விஷ்ணுகோயில் – 2. தியோகர்
III. மெகரலி – 3. பல்கலைக்கழகம்
IV. உஜ்ஜயினி – 4. இரும்புத்தூள்
A. I-1 II-2 III-4 IV-3
B. I-2 II-1 III-3 IV-4
C. I-2 II-1 III-4 IV-3
D. I-1 II-2 III-3 IV-4
Answer : B

#  ஹர்ஷரால் எழுதப்பட்டது
A. சுலோகபாரதி
B. ஹர்ஷ சரிதம்
C. இரத்னாவளி
D. காதம்பரி
Answer : B

#  சாரநாத் கல்தூணில் செதுக்கப்படாத விலங்கு
A. யானை
B. மான்
C. மாடு
D. குதிரை
Answer : B

#  குப்த பேரரசை நிறுவியவர்
A. கடோகசர்
B. ஸ்ரீகுப்தர்
C. முதலாம் சந்திரகுப்தர்
D. சமுத்திரகுப்தர்
Answer : D.

#  சமண மதத்திற்கு ஆதரவளித்த தென்னிந்திய அரசன்
A. சடாவர்ம சுந்தரப் பாண்டியன்
B. கூன்பாண்டியன்
C. விஜயாலய சோழன்
D. சேரன் இளஞ்சேரலாதன்
Answer : B

#  சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தில் காணப்படாத விலங்கினம்?
A. குதிரை
B. எருமை
C. செம்மறி
D. பன்றி
Answer : B

Posted on Categories VAO EXAMTags Leave a comment on Tamil General Knowledge Questions And Answers 146
Tamil General Knowledge Questions And Answers 145

Tamil General Knowledge Questions And Answers 145

Tamil General Knowledge Questions And Answers

#  சிந்து சமவெளி மக்களின் முக்கிய உணவு
A. அரிசி
B. பார்லி
C. சோளம்
D. கோதுமை
Answer : A.

#  கருவிகள் செய்ய முதன்முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம் எது?
A. செம்பு
B. இரும்பு
C. வெண்கலம்
D. தகரம்
Answer : C.

#  பிந்தைய வேத காலத்தில் யாருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் இருந்தது?
A. இந்திரன்
B. புஷன்
C. அக்னி
D. விஷ்ணு

#  சத்யமேவ ஜெயதே என்னும் நமது வாசகம் எதிலிருந்து எடுத்து கையாளப்பட்டிருக்கிறது?
A. மைத் உபநிடதம்
B. முண்டக உபநிடதம்
C. கதக உபநிடதம்
D. சந்தோக்ய உபநிடதம்

#  ரத்னாவளியை இயற்றியவர்
A. ஆதிசங்கரர்
B. ஹர்ஷர்
C. கனிஷ்கர்
D. சந்திரகுப்த மவுரியர்
Answer : B.

#  நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை தொடங்கியவர்
A. சந்திரகுப்தர்
B. ஸ்கந்த குப்தர்
C. ஹர்ஷர்
D. குமார குப்தர்
Answer : D.

#  பொருத்துக:
I. கன்வ வம்சம் – 1. காட்பீசஸ்
II. சுங்க வம்சம் – 2. காரவேலர்
III. கலிங்க வம்சம் – 3. வசுதேவர்
IV. குஷான வம்சம் – 4. புஷ்ய மித்ரம்
A. I-4 II-3 III-1 IV-2
B. I-4 II-3 III-2 IV-1
C. I-3 II-4 III-2 IV-1
D. I-3 II-4 III-1 IV-2
Answer : A.

#  இந்தியா மீது படையெடுத்த முதல் அரேபியர்
A. கஜினி முகமது
B. முகமது பின் காசிம்
C. பாபர்
D. முகமது கோரி
Answer : A.

#  பொருத்துக :
I. லிங்கராஜா ஆலயம் – 1. புவனேஸ்வரம்
II. கோனார்க் – 2. சூரிய கடவுள்
III. தில்வாரா – 3. சமணர் கோயில்
IV. சித்கோதர் – 4. வெற்றிகோபுரம்
A. I-1 II-2 III-3 IV-4
B. I-2 II-1 III-3 IV-4
C. I-2 II-1 III-4 IV-3
D. I-1 II-2 III-4 IV-3
Answer : A.

#  சக சகாப்தம் தொடங்கிய ஆண்டு
A. கி.பி. 90
B. கி.பி. 72
C. கி.பி. 78
D. கி.பி. 120
Answer : A.

ஹரப்பா நாகரீகத்தில் துறைமுக நகர்
A. லோத்தல்
B. காலிபங்கன்
C. மொகஞ்சதாரோ
D. ரூபர்
Answer : A.

Posted on Categories VAO EXAMTags 1 Comment on Tamil General Knowledge Questions And Answers 145
Tamil General Knowledge Questions And Answers 144

Tamil General Knowledge Questions And Answers 144

Tamil General Knowledge Questions And Answers

#  அணுக்கரு ஒன்றினுள் இருப்பது
A. புரோட்டன்க்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள்
B. புரோட்டன்க்கள் மற்றும் எலெக்ட்ரான்கள்
C. நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலெக்ட்ரான்கள்
D. நியூட்ரான்கள் மட்டும்
Answer : A.

#  சமதள ஆடி ஒன்றை நோக்கி ஒரு மனிதன் 1 மீ/விநாடி வேகத்துடன் நகரும் போது, நகரும் மனிதனின் பிம்பம் அவனை நோக்கி வரும் சார்பு திசை வேகம்
A. 0.5 மீ /விநாடி
B. 1 மீ /விநாடி
C. 2 மீ /விநாடி
D. 3 மீ /விநாடி
Answer : B.

#  தமிழகத்தில் பல்லவர் காலத்தில் குறிப்பாக கீழ்க்கண்ட மன்னர் காலத்தில் சாதிமுறை தீவிரமாக பின்பட்டபட்டது
A. விஷ்ணு கோபா
B. முதலாம் மகேந்திரவர்மன்
C. முதலாம் மகேந்திரவர்மன்
D. இரண்டாம் நந்திவர்மன்
Answer : C.

#  இந்தியாவிலுள்ள மிகவும் முக்கியமான சிறுதொழில் எது?
A. துணிமணிகள்
B. சணல்
C. நகைகள்
D. கைத்தறிகள்
Answer : D.

#  இந்தியாவில் பருத்தி துணி உற்பத்தி செய்யும் ஆலைகள் அதிகமாக உள்ள மாநிலம் எது?
A. குஜராத்
B. மேற்கு வங்காளம்
C. மகாராஷ்டிரம்
D. தமிழ்நாடு
Answer : A.

#  இந்தியாவில் முதல் ரப்பர் தோட்டம் எங்கு அமைக்கப்பட்டது?
A. தமிழ் நாடு
B. கோவா
C. கேரளா
Answer : A.
D. கர்நாடகா

#  1980 ஆம் ஆண்டில் தந்தையின் வயது தன் மகனின் வயதைப் போல் 8 மடங்காகும், 1988 ஆம் ஆண்டில் தந்தையின் வயது 1980 ஆம் ஆண்டில் மகனின் வயது எவ்வளவோ அதைப்போல் 10 மடங்காகும் எனில், 1990 ஆம் ஆண்டில் மகன், தந்தை ஆகியோரின் வயது முறையே
A. 16, 58 ஆண்டுகள்
B. 15, 50 ஆண்டுகள்
C. 14, 42 ஆண்டுகள்
D. 13, 34 ஆண்டுகள்
Answer : A.

#  இந்திய தேசத்தின் மூவர்ணக் கொடியை தயாரித்தவர்
A. காந்திஜி
B. மோதிலால் நேரு
C. சரோஜினி நாயுடு
D. அன்னிபெசென்ட்
Answer : A.

Posted on Categories VAO EXAMTags 2 Comments on Tamil General Knowledge Questions And Answers 144
Tamil General Knowledge Questions And Answers 143

Tamil General Knowledge Questions And Answers 143

Tamil General Knowledge Questions And Answers

#  ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியனின் வம்சப் பெயர்
A. பல்லவ வம்சம்
B. சோழ வம்சம்
C. பாண்டிய வம்சம்
D. சேர வம்சம்
Answer : C.

#  தேசிய மாசு தடுப்பு தினம் கடைப்பிடிகப்படும் நாள்
A. ஜூன் 5 ஆம் தேதி
B. அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி
C. ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி
D. டிசம்பர் 2 ஆம் தேதி
Answer : D.

#  இரண்டு மதத்தினைச் சார்ந்த ஆண், பெண் இருவரும் கீழ்க்கண்ட சட்டப்படி திருமணம் செய்துகொள்ளலாம்
A. இந்து திருமணச்சட்டம்
B. சிறப்பு திருமணச்சட்டம்
C. கிறிஸ்துவ திருமணச்சட்டம்
D. இஸ்லாமிய திருமணச்சட்டம்
Answer : B.

#  3 மணி நேரம் ஒரு புகைவண்டி பயணம் செய்கிறது. முதல் மணியில், 10 கி.மீ./மணி என்றும், மீதமுள்ள 2 மணியில், 25 கி.மீ./மணி என்றும் பயணிக்கிறது. அதன் சராசரி வேகம் என்ன?
A. 10 கி.மீ./மணி
B. 15 கி.மீ./மணி
C. 20 கி.மீ./மணி
D. 25 கி.மீ./மணி
Answer : A.

#  5 மாம்பழம் மற்றும் 4 ஆரஞ்சுப்பழம் ஆகியவற்றின் விலையும், 3 மாம்பழம் மற்றும் 7 ஆரஞ்சுப்பழம் ஆகியவற்றின் விலையும் ஒன்றெனில், ஒரு மாம்பழம் மற்றும் ஒரு ஆரஞ்சுப்பழம் ஆகியவற்றின் விலைகளின் விகிதம் என்ன?
A. 4:3
B. 1:3
C. 3:2
D. 5:2
Answer : A.

#  ஒரு கோபுரத்தின் 100 மீ. தொலைவிலிருந்து அதன் உச்சிக்கான ஏற்ற கோணம் 45° எனில், கோபுரத்தின் உயரம் என்ன?
A. 25 மீ.
B. 50 மீ.
C. 100 மீ.
D. 200 மீ.
Answer : A.

#  பல்லவ மன்னர்களின் சித்திரகார புலி என்ற அடைமொழியை பெற்றவர்
A. மகேந்திரவர்மன்
B. ராஜசிம்மன்
C. மாமல்லன்
D. நந்திவர்மன்
Answer : A.

#  மதுரா விஜயம் என்ற நூலில் ஆசிரியர்
A. காங்கா தேவி
B. காரைக்கால் அம்மையார்
C. பரஞ்சோதி
D. மாங்குடி மருதனார்
Answer : A.

#  இந்தியாவின் தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி மையம் உள்ள இடம்
A. சென்னை
B. மும்பை
C. ஹைதராபாத்
D. பெங்களூர்
Answer : A.

#  இந்து என்னும் ஆங்கில நாளிதழைத் தோற்றுவித்தவர்
A. ஜி.சூப்பிரமணியஐயர்
B. ரா.வெங்கடராஜுலு
C. ஜெகன்நாத் ஆச்சாரியார்
D. இராஜகோபாலாச்சாரி
Answer : A.

Posted on Categories VAO EXAMTags 2 Comments on Tamil General Knowledge Questions And Answers 143

Tamil General Knowledge Questions And Answers 142

#  ஊக்கப்படுத்தப்பட்ட கரியானது அசுத்த கரைசல்களில் உள்ள நிறமிப் பொருட்களை நீக்குவதற்கு பயன்படுகிறது. அவ்வாறு செயல்படுவதர்க்கு காரணம்.
A. ஆக்ஸிகரணம்
B. ஒடுக்கவினை
C. மேற்ப்பரப்பில் உறுஞ்சிதல்
D. சாயம் வெளுத்தல்
Answer : D.

#  கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களில் குறியீடுகளைப் பயன்ப்படுத்தி சரியான விடையைத் தேர்வு செய்:
கோட்பாடு(A): பேக்கலைட் ஒரு இறுகிய பிளாஸ்டிக் ஆகும்.
காரணம்(R): இறுகிய பிளாஸ்டிக் குகள் வெப்பப்படுத்தும் போது இறுகிய நிலையை அடைந்துவிடுகின்றன.
கீழ்க்காணும் குறியீடுகள் மூலம் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்க:
A. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானவை மற்றும் (R) என்பது (A)-ன் சரியான விளக்கம்.
B. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானவை ஆனால் (R) என்பது (A)-ன் சரியான விளக்கம் அல்ல.
C. (A) சரி ; ஆனால் (R) தவறு.
D. (A)தவறு; ஆனால் (R) சரி.
Answer : A.

#  தமிழ் நாட்டில் அ.இ.அ.தி.மு.க. முதன்முதலில் ஆட்சிக்கு வந்த ஆண்டு
A. 1972
B. 1977
C. 1982
D. 1984
Answer : B.

#  எந்தப் பிரிவின் கீழ் நிதி நெருக்கடி பிரகடனப்படுத்தப்படுகிறது?
A. விதி-356
B. விதி-360
C. விதி-352
D. விதி-350
Answer : A.

#  சதுப்பு நிலக் காடுகள் காணப்படுவது
A. கடற்கரை மற்றும் டெல்டாப் பகுதிகளில்
B. மலைச்சரிவுகள் மற்றும் பள்ளத்தாக்குகள்
C. பீடபூமிகள் மற்றும் பள்ளத்தாக்குகளில்
D. சமவெளிகள் மற்றும் பீடபூமிகள்
Answer : A.

#  1 டிகிரி தீர்க்க ரேகையைக் கடக்க பூமி எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்
A. 5 நிமிடம்
B. 24 மணி
C. 4 நிமிடம்
D. 2 நிமிடம்
Answer : C.

#  தமிழ் நாடு அதிக மழைப் பொழிவைப் பெறக்கூடிய மாதங்கள்
A. ஜனவரி-மார்ச்
B. ஏப்ரல்-ஜுன்
C. ஜூலை-செப்டம்பர்
D. அக்டோபர்-டிசம்பர்
Answer : A.

#  LCD என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?
A. Liquid Crystal Display
B. Light Controlled Decoder
C. Laser Controlled Device
D. இவற்றுள் எதுவும் இல்லை
Answer : A.

Tamil General Knowledge Questions And Answers 141

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# மனித கருப்பையின் உள் அடுக்குச் சுவரின் பெயர்
எண்டோமெட்ரியம்

# கரு உணவு முட்டையின் மையத்தில் காணப்படும் முட்டை வகை – சென்ட்ரோலெசித்தல்

# கொனிடியங்களை உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பு – பைலைடு

# கழிவு நீக்க மண்டலத்தின் அடிப்படைச் செயல் அலகு
நெஃப்ரான்

# தவளையின் இதயத்தில் காணப்படும் அறைகளின்
எண்ணிக்கை – மூன்று

# களைக்கொல்லியாகப் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கை
ஹார்மோன் – 2,4-D பீனாக்சி அசிட்டிக் அமிலம்

# ஒர் ஆண்டிற்கு ஒரு மனிதனுக்குக் கிடைக்கும் நீரின் அளவில்
இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் – 133வது இடம்

# உலகிலேயே நிலத்தடி நீரை அதிகமாகப் பயன்படுத்தும் நாடு
இந்தியா

# இந்தியாவில் வன மகோத்சவம் எந்த மாதத்தில்
நடைபெறுகிறது – ஜூலை

# கடவுளின் முதற்கோவிலாகக் கருதப்படுவது – காடுகள்

# ஊசியிலைக் காடுகளின் வேறு பெயர் – போரியல் காடுகள்

# புறாவின் விலங்கியல் பெயர் – கொலம்பியா லிவியா

# தக்காளி தாவரத்தின் உயிரியல் பெயர் – லைகோபெர்சிகான்
எஸ்குலண்டம்

# தரையொட்டிய நலிந்த தண்டுடைய தாவரத்திற்கு உதாரணம்
ட்ரைடாக்ஸ் (வெட்டுக் காயப்பூண்டு)

# கற்பூரம் எரியும் போது உருவாகும் வாயு – கார்பன் டை
ஆக்சைடு

# ஒளிச் சேர்க்கை என்பது – வேதியல் மாற்றம்

# இயற்பியல் மாற்றம் – பதங்கமாதல்

# வேதியியல் மாற்றம் – இரும்பு துருப்பிடித்தல்

# பொதுவாக மாசு கலந்த சேர்மத்தின் கொதிநிலை – தூய சேர்மத்தின் கொதிநிலையை விட அதிகம்

# யூரியாவின் உருகு நிலை – 135o C

# இரும்பு துருபிடித்தல் என்பது – ஆக்சிஜனேற்றம்

# இரப்பையில் ஏற்படும் அதிகப்படியானஅமிலத் தன்மையைக்
கட்டுப்படுத்தப் பயன்படும் வேதிவினை – நடுநிலையாக்கல்

# இரத்தத்திலுள்ள ஹீமோகுளோபினைப் பாதிக்கக்கூடிய வாயு
கார்பன் மோனாக்சைடு

# புரதச் சேர்க்கையில் பயன்படுவது – நைட்ரஜன்

# இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராகப் பணியாற்றியவர்
டாக்டர் அம்பேத்கார்

# 12வது நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைகள் எந்த கால கட்டத்திற்குரியது
2005 – 2010

# இந்தியாவிலிருந்து இலங்கையை பிரிக்கும் ஜலசந்தி – பாக்
ஜலசந்தி

# இநதியாவில் பிரிட்டீஷ் உதவியுடன் தொடங்கப்பட்ட இரும்பு
எஃகு தொழிற்சாலை – துர்காப்பூர்

# வீசும் காற்றின் திசை மற்றும் கால அளவைக் காட்டும்
வரைப்படம் – Star diagram

# தூய்மையான நீரின் PH மதிப்பு – 7

# அதிக ஆற்றல் மூலம் கொண்டது – லிப்பிடு

Tamil General Knowledge Questions And Answers 140

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# இயற்கையில் கிடைக்கும் தூய்மையான கார்பன் – வைரம்

# சூப்பர் 301 என்பது – அமெரிக்க வர்த்தகச் சட்டம்

# முள்ளங்கியில் காணப்படும் வேர்த்தொகுப்பு – ஆணி வேர்த்தொகுப்பு

# நெல்லில் காணப்படும் வேர்த்தொகுப்பு – சல்லி வேர்த்தொகுப்பு

# முண்டு வேர்கள் கொண்ட தாவரம் – சோளம், கரும்பு

# கொத்து வேர்கள் கொண்ட தாவரம் – டாலியா

# பின்னுகொடி தாவரம் – அவரை

# ஏறு கொடி தாவரம் – மிளகு, வெற்றிலை

# பூண்டின் நறுமணத்திற்குக் காரணம் அதில் உள்ள – சல்பர்உள்ள சேர்மம்

# டெங்கு காய்ச்சலைத் தோற்றுவிக்கும் வைரஸ் – ஃபிளேவி வைரஸ்

# பகலில் கடிக்கும் பழக்கமுடைய கோசு – எய்ட்ஸ்

# தூதுவ ஆர்.என்.ஏ.வில் காணப்படும் ரிபோசோம்களின் தொகுப்பின் பெயர் – பாலிசோம்

# பாக்டீரியா இருசமப் பிளவு முறையில் இனப்பபெருக்கம் செய்கிறது.

# தாவரங்கள் நீரை சவ்வூடுபரவல் முறையில் நீரை உறிஞ்சுகின்றன.

# பூத்தலில் பங்குபெறும் ஹார்மோன் – ஃபுளோரிஜென்

# ஒட்டுண்ணி உணவூட்டம் உடையது – பிளாஸ்மோடியம்

# விழுங்கும்முறை உணவூட்டம் கொண்டது – அமீபா

# அனைத்து உண்ணிக்கு உதாரணம் – மனிதன்

# ஊன் உண்ணிக்கு எடுத்துக்காட்டு – சிங்கம்

# தாவர உண்ணிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு – யானை

# ஒளிச்சேர்க்கைக்குத் தேவையானது – பசுங்கணிகம்

# விலங்குகளால் நிகழ்ந்த இயலாத நிகழ்வு – ஒளிச்சேர்க்கை

# புரோட்டோ பிளாசத்திலுள்ள நீரின் சதவீத இயைபு – 90%

# அடர்த்தி குறைவான பொருள் – வாயு

# கவர்ச்சி விசை அதிகம் கொண்ட ஒன்று – கருங்கல் துண்டு

# மூன்றாம் வகை நெம்புகோல் உதாரணம் – மீன்தூண்டில்

# உயிரினங்களைப் பற்றிய அறிவியல் பிரிவு – உயிரியல்

# மனிதனின் கருவுறுகாலம் – 280 நாள்கள்

# அமீபாவில் காணப்படும் இடம் பெயர்ச்சி உறுப்புகள் – போலிக்கால்கள்

# வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துவது – ஹார்மோன்கள்

# புவி நாட்டம் உடையது – வேர்

# இடப்பெயர்ச்சி அடையும் தாவரம் – வால்வாக்ஸ்

# யானையின் கருவுறு காலம் – 17 – 20 மாதங்கள்

# டி.எம்.வி வைரஸினால் தாக்கப்படும் தாவரம் – புகையிலை

# ரேபிஸ் – வைரசினால் உண்டாகிறது.

Tamil General Knowledge Questions And Answers 139

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# முகிழ்தல் முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்வது – ஹைடிரா

# நுண் ஆல்காக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு – கிளாமிடோமானஸ்

# மனிதனின் மலேரியாவை ஏற்படுத்தும் உயிரி
பிளாஸ்மோடியம்

# அனிமாலியாவுக்கு எடுத்துக்காட்டு – மண்புழு

# சூழ்நிலை என்ற சொல்லை வரையறுத்தவர் – ரெய்ட்டர்

# நாள் ஒன்றுக்கு மநித உடலிலிருந்து வெளியேற்றப்படும்
சிறுநீரின் அளவு – 1.5 – 2 லிட்டர்

# தவளையின் இரப்பையின் மேற்பகுதியின் பெயர் – கார்டியாக்

# தண்டில் உள்ள சிறுதுளைகளின் பெயர் – லென்டிசெல்

# இலைத் துளையின் இரு மருங்கிலும் அமைந்துள்ளது – காப்பு செல்கள்

# ஒளிச்சேர்க்கையின் போது வெளியிடப்படும் வாயு
ஆக்ஸிஜன்

# உழவனின் நண்பன் – மண்புழு

# சிதைப்பவை – காளான்

# உயிர்க்காரணி – பாக்டீரியா

# கழிவு நீக்கி – கரப்பான் பூச்சி

# மூன்றாம் நிலை நுகர்வோருக்கு எடுத்துக்காட்டு – கழுகு

# வாலிஸ்நேரியா என்பது – நீரில் மூழ்கியது

# முதன்முதலில் இரப்பர் தாவரத்தைக் கண்டுபிடித்தவர்
–கிறிஸ்டோபர்

# மண்புழுக்களுக்கும் மண்ணுக்கும் உள்ள தொடர்பைக்
கண்டறிந்தவர் – சார்லஸ் டார்வின்

# பென்குயின்கள் காணப்படும் வாழிடம் – தூந்திரப் பிரதேசம்

# வரிக்குதிரைகள் காணப்படும் நில வாழிட சூழ்நிலை
புல்வெளிப்பிரதேசங்கள்

# விலங்கு மிதவை உயிரி – ஆஸ்ட்ரோகோடுகள்

# இலைகள் முட்களாக மாறியுள்ள தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு
சப்பாத்திக்கள்ளி

# மஞ்சள் காமாலை நோயைக் குணப்படுத்தப் பயன்படும்
தாவரம் – கீழாநெல்லி

# தாவர வைரஸ்களில் காணப்படும் மரபு பொருள் – ஆர்.என்.ஏ

# எய்ட்ஸ் நோயை உருவாக்கும் வைரஸ் – எச்ஐவி

# பகல் நேரத்தில் இலைகளை மேலும் கீழும் இயக்கும் தாவரம்
தந்தித் தாவரம்

# இரத்தம் சிவப்பாக இருக்கக் காரணம் – ஹீமோகுளோபின்

# பறவைகளின் உணவு எங்கு அரைக்கப்படுகிறது
அரைவைப்பை

# கரையாத உணவுப் பொருள் கரையும் எளிய பொருளாக
மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி – செரித்தல்

# தொற்றுத்தாவர வேர்களில் காணப்படும் பஞ்சு போன்ற திசு
வெலாமன்

# மெல்லுடலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு – ஆக்டோபஸ்

# மனிதனில் இரத்த சோகை நோயை உண்டுபண்ணுவது
தட்டைப்புழு

Tamil General Knowledge Questions And Answers 138

Tamil General Knowledge Questions And Answers 138

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# குழியுடலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு – ஹைட்ரா

# சைகஸ் – ஜிம்னோஸ் பெர்ம் வகையைச் சேர்ந்தது.

# கிரினெல்லா – சிவப்பு பாசி வகையைச் சேர்ந்தது.

# பாரமீசியம் – சீலியோபோரா வகையைச் சேர்ந்தது

# எய்ட்ஸ் நோயை கட்டுப்படுத்தும் மருந்து
அசிட்டோதையாமிடின் AZT

# தாவரத்தின் இனப் பெருக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட பகுதி
பூக்கள்

# ஆணி வேரின் மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு – பீட்ரூட்

# பறக்கும் தன்மையற்ற பறவை – ஆஸ்ட்ரிக்

# ஆணி வேர் தொகுப்பு காணப்படும் தாவரம் – புளியமரம்

# ஆணி வேர் மாற்றமடைந்திருப்பது – கேரட்

# விதையின் எப்பகுதி தண்டாக வளர்கிறது – முளைக்குருத்து

# பின்னுக் கொடிக்கு எடுத்துக்காட்டு – அவரை

# குமிழ்த் தண்டிற்கு எடுத்துக்காட்டு – வெங்காயம்

# மலரின் ஆண் பாகம் – மகரந்தத் தூள்

# வறண்ட நிலத்தாவரம் – சப்பாத்திக்கள்ளி

# டார்ச் மின்கலத்தில் இருக்கும் ஆற்றல் – வேதி ஆற்றல்

# வேலையை அளக்க உதவும் வாய்ப்பாடு – விசை X நகர்ந்த
தொலைவு

# கூட்டு எந்திரத்திற்கு எ.கா – மின் உற்பத்தி

# ஆதாரப்புள்ளிக்கும் திறனுக்கும் இடையில் பளு இருப்பது
இரண்டாம் வகை நெம்புகோல்

# நெம்புகோலைத் தாங்கும் புள்ளி – ஆதாரப்புள்ளி

# எந்திரங்களில் மிகவும் எளிமையானது – நெம்புகோல்

# ஒரு பொருள் மீது ஒரு விசை செயல்பட்டு அப்பொருளை
நகர்த்தினால் அச்செயல் – வேலை

# இரட்டைச் சாய்தள அமைப்பைக் கொண்டது – ஆப்பு

# ஈர்ப்பியல் விசையைக் கண்டறிந்தவர் – சர்.ஐசக்.நியுட்டன்

# கம்பளித்துணியில் தேய்க்கப்பட்ட சீப்பு காகிதத்துகளை
ஈர்ப்பது – மின்னூட்ட விசை

# பாரமனியில் திரவமாகப் பயன்படுவது – பாதரசம்

# விண்வெளி ஆய்வுநிலையங்களில் மின்சாரம் தயாரிக்க
உதவுவது – சூரிய மின்கலம்

# தாவரங்களில் ஒளிச் சேர்க்கையின் போது சேமிக்கப்படும்
ஆற்றல் – வேதி ஆற்றல்

# தற்சார்ப்பு உணவூட்டம் என்பது – தானே தயாரித்தல்

# ஆடு ஒரு – தாவர உண்ணி

# புறத்தூண்டல் காரணிக்கு உடனடியாகத் துலங்கலைத் தரும்
தாவரம் – பிரையோஃபில்லம்

# தமிழ் நாட்டில் காற்றாலை மின் நிலையம் உள்ள இடம்
ஆரல் வாய்மொழி

# பற்சக்கர அமைப்புகளின் பெயர் – கியர்கள்

# எதில் நிலையாற்றில் உள்ளது – நாணேற்றப்பட்ட வில்

# நெம்புகோல் தத்துவத்தைக் கண்டறிந்தவர் – ஆர்க்கிமிடிஸ்

Posted on Categories VAO EXAMTags Leave a comment on Tamil General Knowledge Questions And Answers 138

Tamil General Knowledge Questions And Answers 137

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# தனித்த கப்பி என்பது எவ்வகை நெம்பு கோல் – முதல் வகை

# கார்களில் உள்ள ஸ்டியர்ங் அமைப்பு எந்த வகை எந்திரம்
சக்கர அச்சு

# சக்தி தரும் உணவுச் சத்து – கார்போஹைட்ரேட்

# அகாரிகஸ் பெற்றுள்ள உணவூட்டம் உடையது
பிளாஸ்மோடியம்

# கோதுமையிலிருந்து உமியை நீக்கும் முறை – தூற்றுதல்

# நீரும் மணலும் கலந்த கலவையைப் பிரிக்கும் முறை
தெளியவைத்து இறுத்தல்

# மின்தடையை அளக்க உதவும் அலகு – ஓம்

# எல்லா வெப்ப நிலைகளிலும் நடைபெறுவது – ஆவியாதல்

# பொருட்களின் நிலை மாறுவது – இயக்கம்

# கடல் நீர் ஆவியாதல் – வெப்பம் கொள்வினை

# நொதித்தல் நிகழ்வின் மோது வெளிப்படும் வாயு – கார்பன்
-டை-ஆக்ஸைடு

# கடல் நீரிலிருந்து உப்பைப் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை
ஆவியாதல்

# மயில் துத்தம் என்பதன் வேதிப்பெயர் – காப்பர் சல்பேட்

# ஒர் இயற்பியல் மாற்றத்தின்போது – பொருள்களின்
மூலக்கூறுகள் மாற்றமடைவதில்லை

# பால், தயிராக மாறும் மாற்றம் – மித வேகமாற்றம்

# மண்ணெண்ணெயில் நனைக்கப்பட்டத்துணி எரிதல் நிகழ்வு
அதிவேகமாற்றம்

# ரவையில் கலந்தூள்ள இரும்புத்தூளைப் பிரித்தெடுக்கும் முறை
காந்தப்பிரிப்பு முறை

# துரு என்பதன் வேதிப் பெயர் – இரும்பு ஆக்ஸைடு

# எரிமலை வெடிப்பு என்பது – கால ஒழுங்கற்ற மாற்றம்

# உணவு கெடுதல் எவ்வகை மாற்றம் – விரும்பத்தகாத மாற்றம்

# மின்சூடேற்றி இயங்குதல் எவ்வகை மாற்றம் – இயற்பியல்
மாற்றம்

# ஊஞ்சல் விளையாட்டில் சுழலும் வீரரின் இயக்கம் – வட்ட
இயக்கம்

# இரு நிலைகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுகிய தொலைவு
இடப்பெயர்ச்சி

# நியூட்டன்/மீட்டர்2 என்பது – பாஸ்கல்

# அழுத்தத்தை அளவிடப் பயன்படும் வாய்பாடு – விசை/பரப்பு

# துப்பாக்கியில் அழுத்தப்பட்ட சுருள்வில் பெற்றிருப்பது – நிலை
ஆற்றல்
# இரசமட்டத்தில் நிரப்பப்பட்டுள்ள திரவம் – ஆல்கஹால்

# அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் கருவி – போர்டன் அளவி

# ஒரு பொருள்களின் மீது செயல்படும் புவிஈர்ப்பு விசை என்பது
அதன் எடை.

# திரவங்களின் கன அளவைக் காண உதவும் கருவி
கொள்கலன்

# வரைப்படத்தாள் முறையில் கண்டறிவது – ஒழுங்கற்ற
பொருளின் பரப்பு

# அளவுகோலின் அளவீடுகளை செங்குத்தாகப் பார்க்காததால்
தோன்றும் குறை – இடமாறுதோற்றப்பிழை

Tamil General Knowledge Questions And Answers 136

Tamil General Knowledge Questions And Answers 136

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# கன அளவின் அலகு – மீ3

# திரவங்களின் கன அளவை காணப்பயன்படும் அலகு – லிட்டர்

# காந்தத் தன்மையற்ற பொருள் – கண்ணாடி

# இரும்பின் தாது – மாக்னடைட்

# பதங்கமாகும் பொருள் – கற்பூரம்

# அணா கடிகாரத்தில் பயன்படும் உலோகம் – சீசியம்

# அறைவெப்ப நிலையில் தன் வடிவத்தை மாற்றிக் கொள்ளாதது
கிரிக்கெட் மட்டை

# நீரில் கரையாத பொருள் – கந்தகம்

# நாம் பருகும் சோடா நீரில் உள்ள வாயு – கார்பன் -டை
–ஆக்சைடு

# நீரில் கரையாத வாயு எது – நைட்ரஜன்

# பனிக்கட்டி நீராக மாறும் நிகழ்ச்சி – உருகுதல்

# நீரில் சிறிதளவே கரையும் பொருள் – ஸ்டார்ச் மாவு

# மின்காந்தம் பயன்படும் கருவி – அழைப்பு மணி

# வெப்ப கடத்தாப் பொருள் – மரம்

# திரவ நிலையிலுள்ள உலோகம் – பாதரசம்

# ஒளியைத் தடை செய்யும் பொருள் – உலோகத்துண்டு

# இலோசான பொருட்களை கனமான பொருட்களிலிருந்து
பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை – புடைத்தல்

# ஒரு படித்தான தன்மை கொண்டது – தூய பொருட்கள்

# கலவைப் பொருள் என்பது – பால்

# கலவையில் கலந்துள்ள பகுதிப் பொருட்களின் நிறம், அளவு, வடிவம் ஆகியவை வேறுபட்டால் அவற்றைப் பிரிக்கக்கையாளும் முறை – கையால் தெரிந்து எடுத்தல்

# வெப்பத்தை அளக்க – கலோரி மீட்டர்

# கடல் பயணத்தில் நேரத்தைத் துல்லியமாக அளக்க
குரோனோ மீட்டர்

# நீருக்கடியில் சப்தத்தை அளவிட – ஹைட்ரோபோன்

# வெப்பநிலைப்படுத்தி – தெர்மோஸ்டாட்

# மனித உடலின் உள் உறுப்புகளை காண – எண்டோஸ்கோப்

# கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம் காண – ஆல்டி மீட்டர்

# உயர் வெப்பநிலையை அளக்க – பைரோ மீட்டர்

# மின்னோட்டத்தை அளக்க – அம்மீட்டர்

# காற்றின் திசைவேகம் காண – அனிமோ மீட்டர்

# வளிமண்டல அழுத்தம் காண – பாரோ மீட்டர்

# நீரின் ஆழத்தை அளவிட – ஃபேத்தோ மீட்டர்

# திரவங்களின் ஒப்படர்த்தி தனமையை அறிய – ஹைட்ரோ
மீட்டர்

Posted on Categories VAO EXAMTags Leave a comment on Tamil General Knowledge Questions And Answers 136

Tamil General Knowledge Questions And Answers 135

Tamil General Knowledge Questions And Answers 

# பாலின் தூய்மையை அறிய – லாக்டோ மாட்டர்

# சக்கர வாகனங்களின் தூரத்தை அறிய – ஓடோ மீட்டர்

# பூகம்ப உக்கிரம் அளக்க – சீஸ்மோ மீட்டர்

# ஒரு பொருளின் முப்பரிமாண படத்தைக் காட்டுவது – ஸ்டிரியோ ஸ்கோப்

# செவிப்பறையை பரிசோதிக்க – ஓடோஸ்கோப்

# காகிதத்தின் கனத்தை அளவிட – கார்புரேட்டர்

# காற்றுடன் பெட்ரோலைக் கலக்க – கார்புரேட்டர்

# நிறமாலைமானி – ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்

# முட்டை குஞ்சு பொறிக்க – இன்குபேட்டர்

# நுரையீரலில் இருந்து சுவாசிப்பதை காண – ஸ்கோப் ட்ராங்கோ

# கப்பல் மூழ்கும் ஆழத்தை அளவிட – பிலிம்சால் கோடு

# மூலக்கூறு அமைப்பை அறிய – எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி

# மாலிமிகள் திசை அறிய – காம்பஸ்

# இரு பொருள்களுக்கிடையே உள்ள கோணத் தொலைவுகளை அளக்க – செக்ஸ்டாண்ட்

# தானியங்கி மூலம் செய்திகளை அனுப்பவும் தந்தி தகவல்களை செலுத்தவும் பயன்படும் கருவி – டெலி பிரிண்டர்

# புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு பயன்படுவது – லெசர் (LASER )

# எதிரி விமானத்தை அறிய – ரேடார் (RADER)

# இருதயத் துடிப்பை அளவிட – E.C.G (Electro Cardio Gram)

# நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் இருந்து மேலே பார்க்க, பதுங்கு குழியிலிருந்து எதிரிகளின் நடமாட்டம் காண – ஸ்டெத்தாஸ்கோப்

# கீழ்கண்டவற்றுள் எது பூச்சி இனங்களின் குடலில் இருந்து செல்லுலோஸை செரிக்க உதவுகிறது?
a. ஈஸ்டு
b. பாக்டீரியா
c. ப்ரோட்டோசோவான் கள் (விடை)
d. ஆல்காக்கள்

# சர்க்கரை கரைசலிலிருந்து ஓயின்(வினிகர்) உண்டாக்கும் பாக்டீரியா
a. எஸ்செரியா
b. அஸிடோபேக்டர்
c. அஸிடோபேக்டர் அஸிடி (விடை)
d. ரைஸோபியம்

# பேக்கரி-ஈஸ்ட் எனப்படுவது
a. சைகோஸொக்காரோமைஸிஸ் ஆக்டோஸ்போரஸ்
b. ஸொக்கரோமைசிஸ் ஸெரிவிஸியே (விடை)
c. லெமினேரியா
d. ஸெ.லெடுவெஜி

# மிக உயரமான மர வகைகள் காணபடும் தாவர பிரிவு
a. டெரிடோபைட்டுகள்
b. மானோகாட்டுகள்
c. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்
d. டைகாட்டுகள் (விடை)

# டில்லியில் சுற்றுப்புற அசுத்தங்களை உருவாக்குவது
a. ஆட்டோமொபைல் (விடை)
b. சிமெண்ட் தொழிற்சாலை
c. உரத் தொழிற்சாலை
d. அனல் மின்நிலையம்

Tamil General Knowledge Questions And Answers 134

Tamil General Knowledge Questions And Answers

#  நீரின் pH மதிப்பு
a. 4
b. 7 (விடை)
c. 12
d. 0

#  அயோடின் குறைபாடு ஏற்படுத்துவது
a. நீரிழிவு
b. ஸ்கர்வி
c. ரிக்கட்ஸ்
d. முன் கழுத்துக் கழலை (விடை)

#  புகையிலையில் உள்ள நச்சுத் தன்மையுள்ள பொருள்
a. மார்பீன்
b. ஆஸ்பிரின்
c. நிகோட்டின் (விடை)
d. ரெசர்பின்

#  சிறுநீரில் வெளியேற்றப்படும் பொருள்.
a. சர்க்கரைப் பொருள்
b. கிரியேடின் (விடை)
c. புரதப் பொருள்
d. கொழுப்புப் பொருள்

#  நாடாப்புழு யாரிடம் அதிகமாகக் காணப்படும்?
a. மீன் உண்பவர்களிடம்
b. பன்றி மாமிசம் உண்பவர்களிடம் (விடை)
c. மாமிசம் உண்பவர்களிடம்
d. மாட்டுக் கறி உண்பவர்களிடம்

எய்ட்ஸ் வைரஸ் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிருகம்
a. எலி
b. முயல்
c. குதிரை
d. குரங்கு (விடை)

#  ஹர்கோவிந் குரானா என்பவர் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த கண்டுபிடிப்பிற்காக கௌரவிக்கப்பட்டார்?
a. புரத உற்பத்தி
b. ஜீன் உற்பத்தி
c. நைட்ரஜன் பேஸ் உற்பத்தி
d. இவற்றுள் எதுவுமில்லை (விடை)

#  நைட்ரஜன் அடங்கிய ஒரு பொதுவான் உரம்
a. யூரியா (விடை)
b. சூப்பர் பாஸ்பேட்
c. ட்ரிபின் பாஸ்பேட்
d. பொட்டாசியம் குளோரைடு

#  கீழ்க்கண்டவற்றுல் எது ஓர் உலோகப் போலி?
a. தாமிரம்
b. ஆர்சனிக் (விடை)
c. அலுமினியம்
d. தங்கம்

#  ‘மாலைக்கண் நோய்’ ஏற்ப்பட எந்த வைட்டமின் சத்து குறைவு காரணம்?
a. வைட்டமின் A (விடை)
b. வைட்டமின் B
c. வைட்டமின் K
d. வைட்டமின் E

#  பாதரசம் வெப்பமானிகளில் பயன்படுத்தப்படுவதற்க்கான காரணம்
a. கணமானது
b. திரவம்
c. சீராக விரிவடையும் (விடை)
d. உலோகம்

#  சோடியம் குளோரைடு என்பது கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்தனுடைய வேதி பெயர்?
a. சாதாரண உப்பு (விடை)
b. மிருக கரி
c. துரு
d. சுண்ணாம்புக் கல்

#  பசுமையான உணவு மற்றும் பழங்களில் உள்ள சத்து?
a. புரத சத்து
b. கொழுப்பு சத்து
c. வைட்டமின் கள் (விடை)
d. மாவு சத்து

#  மின்சார பல்புகளில் நிரப்பப்பட்டுள்ள வாயு
a. ஆக்ஸிஜன்
b. கார்பன்டை ஆக்ஸைடு
c. ஆர்கான் (விடை)
d. நைட்ரஜன்

#  தீப்பெட்டியின் பக்கங்களில் உள்ள பொருள்
a. சிவப்பு பாஸ்பரஸ் (விடை)
b. வெண் பாஸ்பரஸ்
c. பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ஸைடு
d. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

Tamil General Knowledge Questions And Answers 133

Tamil General Knowledge Questions And Answers 133

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# பென்சிலின் யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?
a. எட்வர்டு ஜென்னர்
b. ஜே.சி. போஸ்
c. அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெம்மிங் (விடை)
d. வில்லியம் ஹார்வி

# கண்ணாடி கரைக்கும் அமிலம்
a. நைட்ரிக் அமிலம்
b. கந்தக அமிலம்
c. ஹைட்ரோபுளோரிக் அமிலம் (விடை)
d. ஹைபோகுளோரஸ் அமிலம்

# பண்டைய இந்தியா ரசவாதிகள் தங்கம் தயாரிக்கவும், சாகாத மருந்து தயாரிக்கவும் உபயோகித்தவை
a. இரும்பும் வெள்ளியும்
b. துத்தநாகமும் கந்தகமும்
c. தங்கமும் பாதரசமும் (விடை)
d. பாதரசமும் கந்தகமும்

# ஈஸ்ட் கீழ்கண்டவற்றுள் எதனை உண்டாக்க பயன்படுகிறது.
a. ஆக்ஸிஜன்
b. குளுக்கோஸ்
c. ஆல்கஹால் (விடை)
d. உப்பு

# பெரும்பாலன் பருப்பு வகை தாவரங்கள் உள்ள குடும்பம்.
a. யூபோர்பியேஸியி
b. பேபேஸியி (விடை)
c. ஆஸ்டிரேஸியி
d. மியுஸேஸியி

# கீழ்கண்ட புரோட்டோஸூவாங்களில் எதற்க்கு தெளிவான வடிவம் உள்ளது?
a. அமீபா
b. பாரமீஸியம் (விடை)
c. இவை இரண்டும்
d. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

# பாக்டீரியாக்களின் வளர் ஊடகத்தில் பயன்படுத்தப்படுவது எது?
a. அயோடின்
b. அகார்-அகார் (விடை)
c. சர்க்கரை
d. ஆல்கஹால்

# மலேரியா நோயை உண்டாக்குபவை
a. வைரஸ்கள்
b. பாக்டீரியா
c. புரோட்டோசோவா (விடை)
d. பூஞ்சைகள்

# எளிய வகை நிலவாழ் தாவர வகையானது
a. பிரையோபைட்டுகள் (விடை)
b. லைகன் கள்
c. ஆல்காக்கள்

# பாக்டீரியா பொதுவாக பகுப்படையும் வகை
a. இரட்டை பகுப்பு (விடை)
b. ப்ல பகுப்பு
c. நீள் பகுப்பு
d. இவை அனைதும்

# அகார்-அகார் எதிலிருந்து தாயாரிக்கப்படுகிறது
a. ஜெலிடியம் (விடை)
b. லாமினேரியா
c. எக்டோகார்பஸ்
d. பியூக்கஸ்

# நைட்ரஜன் நிலைநிருத்துதல் செய்பவை
a. நீலப் பசும் பாசிகள் (விடை)
b. பசும் பாசிகள்
c. பழுப்பு நிற ஆல்கா
d. சிகப்பு ஆல்கா

# அடர்த்தி என்பது கீழ்கண்டவாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
a. நிறை / பருமன் (விடை)
b. நிறை x பருமன்
c. பருமன் / நிறை
d. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

Posted on Categories VAO EXAMTags Leave a comment on Tamil General Knowledge Questions And Answers 133
Tamil General Knowledge Questions And Answers 132

Tamil General Knowledge Questions And Answers 132

Tamil General Knowledge Questions And Answers

#  திரவத்தினுள் ஒரளவுக்கு மூழ்கியிருக்கும் ஒரு பொருளின் மீது செயற்படும் முடிவான மேல் நோக்கு அழுத்தம்.
a. அந்த பொருளின் புவி ஈர்ப்பு மையத்தின் வழியாகச் செயல்படுகிறது (விடை)
b. வடிவ மையத்தின் வ்ழியாகச் செயல்படுகிறது.
c.அழுத்தத்தின் மையத்தின் வ்ழியாக செயல்படுகிறது.
d. இவற்றுள் எதுவுமில்லை.

#  குருக்கலை z-அச்சு வழியாக செல்லும்போது ஊடகத்தில் உள்ள துகள்கள் கீழ்க்கண்டவாறு அசையும்.
a. z-அச்சு
b. x-அச்சு
c. y-அச்சு
d. x-y தளத்தில் (விடை)

#  ஜூல்-தாம்சன் குளுமையானது
a. வெப்பநிலையைப் பொருத்தது.
b. வெப்பநிலையைப் பொருத்தது அல்ல.
c. வாயுவின் மூலக்கூறு எடையைப் பொருத்தது (விடை)
d. வாயுவின் மொத்த நிறையைப் பொருத்தது

#  புள்ளி செயல்பாடு தத்துவம் எங்கு உபயோகப்படுகிறது?
a.மின் தேக்கிகள்
b.மின் தூண்டுச் சுருள்கள்
c.மின் தடைகள்
d.இடிதாங்கிகள் (விடை)

#  ஒரு ஜெட் விமான இயந்திரம் வேலை செய்யும் அடிப்படைத் தத்துவம்
a. நிறை
b. ஆற்றல்
c. நேர்கோட்டு உந்தம் (விடை)
d. கோண உந்தம்

#  சூரியனின் வெப்பநிலை காண உதவும் விதி
a. சார்லஸ் விதி
b. ஸ்டீபனின் நான்மடி விதி (விடை)
c. பாயில் விதி
d. கிர்சாப் விதி

#  தசைகளில் இரத்த ஓட்டம் நடைபெறுவது
a. இரத்ததின் மெல்லிய அடர்த்தியால்
b. இரத்ததின் பாகுநிலையால் (விடை)
c. நுண்புழையேற்றத்தால்
d. உறிஞ்சுவதால்

#  கதிரியக்கக் கார்பன் வயதுக் கணிப்பு பயன்படுவது
a. நோய்களைக் கண்டறிய
b. சரித்திரச் சான்றுகளின் வயதைக் காண (விடை)
c. வளிமண்டலத்தில் கார்பன் அளவைக் காண

#  வீச்சு பண்பேற்றத்தை விட அதிர்வெண் பண்பேற்றம் சிறந்தது. ஏனெனில்
a. உருக்குலைவு இருக்காது (விடை)
b. உருக்குலைவு மிக அதிகம்
c. உட்புற ஒலி உண்டாக்கப்படுவதில்லை
d. உட்புற ஒலியை வடிகட்டி விடலாம்.

#  X-கதிர்கள் செல்லும் திசைவேகம் எதற்குச் சமம்?
a. ஒளி (விடை)
b. ஒலி
c. நேர்மின் கதிர்கள்
d. ஆல்ஃபா கதிர்கள்

#  ஓலிப்பெருக்கி
a. மின்சக்தியை ஒலி சக்தியாக மாற்றுகிறது (விடை)
b. ஒலி சக்தியை மின் சக்தியாக மாற்றுகிறது
c. சிறிய ஒலியைப் பெரிதாக மாற்றும்

#  ஒளியின் குறுக்கலைப் பண்பு எதனால் நிரூபிக்கப்படுகிறது?
a. குறுக்கீட்டு விளைவு
b. விளிம்பு விளைவு
c. தள விளைவு (விடை)
d. ஒளி விலகல்

#  மின்சார இஸ்திரிப்பெட்டி குளிர அதிக நேரம் எடுக்கக் காரணம்
a. கதிர் வீச்சு திறன் அதிகம்
b. கதிர் வீச்சு திறன் குறைவு (விடை)
c. உட்கவர் திறன் குறைவு
d. உட்கவர் திறன் அதிகம்

#  ஹீலியம் வாயு ஹைட்ரஜன் வாயுவுக்கு பதிலாக நிரப்பப்படுவதற்க்கு காரணம்
a. உந்துவிசை அதிகம்
b. குறைந்த அடர்த்தி உள்ளது
c. சிக்கனமானது
d. காற்றுடன் கலந்த கலவை வெடிக்கும் ஆபத்து தராதது (விடை)

Posted on Categories VAO EXAMTags 4 Comments on Tamil General Knowledge Questions And Answers 132
Tamil General Knowledge Questions And Answers 131

Tamil General Knowledge Questions And Answers 131

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# அதிக அளவில் ஆல்கஹால் உட்கொள்வதால் பாதிக்கப்படும் உறுப்பு
a. கல்லீரல் (விடை)
b. சிறுநீரகம்
c. இருதயம்
d. நுரையீரல்

# கீழ்கண்டவற்றுள் பூண்டு மணமுடையது
a. வெண் பாஸ்பரஸ் (விடை)
b. சிவப்பு பாஸ்பரஸ்
c. பாஸ்பரஸ் குளோரைடு
d. பாஸ்பீன்

# போர்க்களம் என வர்ணிக்கும் நாடு எது?
பெல்ஜியம்.

# ஓரினச்சேர்க்கை திருமணத்தை முதலில் அனுமதித்த நாடு எது?
டென்மார்க்.

# சுழ்நிலை என்ற சொல்லை உருவாக்கிய விலங்கியல் வல்லுநர் யார்?
ரேய்ட்டர்.

# சுழ்நிலை என்ற சொல்லை யாரால் வரையறுக்கப்பட்டது?
ஹேக்கல்.

# கங்காரூ அதிகம் உள்ள நாடு?
ஆஸ்திரேலியா.

# கண்கள் திறந்த நிலையிலேயே தூங்கும் மிருகம் எது?
முதலை.

# ரப்பர் தாவரத்தின் தாவரவியல் பெயர் என்ன?
ஹீவியா ப்ரசிலியன்சிஸ்.

# மஞ்சள் காமாலை நோயினை குணப்படுத்தும் மூலிகை தாவரம் எது?
கிழாநெல்லி.

# வனவிலங்கு தடுப்புச்சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு எது?
கி பி 1890.

# உலக சுற்றுச்சுழல் தினம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது?
ஜூன் 5.

# இதய நோயாளிகள் பயன்படுத்த வேண்டிய எண்ணெய்?
சூரியகாந்தி எண்ணெய்.

# தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கையின் போது எந்த காற்று வெளியேற்றப்படுகிறது?
ஆக்ஸிஜன்.

# சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள உழைப்பாளர்கள் சிலையை செய்தவர் யார் ? டி. பி. ராய்.

# உதகமண்டலத்தை கண்டறிந்து மேம்படுத்தியவர் யார்?
ஜான் சுல்லிவன்.

# பெண் கமாண்டோ படையை உருவாக்கிய முதல் மாநிலம் எது ?
தமிழ்நாடு.

# தென்னிந்தியாவின் நுழைவுவாயில் எது ?
சென்னை.

# ஹாலிவுட் படத்திற்கு முதல் முதலில் இசை அமைத்த இந்தியர் யார் ?
வித்யா சாகர்.

# சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் யார்?
டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கார்.

# மிக நீண்ட காலம் சுதந்திர இந்தியாவின் குடியரசு தலைவராக இருந்தவர்
யார்? டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத்.

# சூரியக் குடும்பத்தில் தானாகவே ஒளியை உமிழ்வது
சூரியன்

# நீர் நீராவியாக மாறும் நிகழ்ச்சி
ஆவியாதல்

# சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் எது
புதன்

# நிலவு புவியை ஒருமுறை சுற்றி வர ஆகும் காலம் எத்தனை நாள்கள்
27.3 நாள்கள்

# நீலத்தின் அலகு
மீட்டர்

# விசையின் அலகு
நீயூட்டன்

# SI முறையில் நிறையின் அலகு
கிலோகிராம்

# SI முறையில் காலத்தின் அலகு
வினாடி

Posted on Categories VAO EXAMTags 2 Comments on Tamil General Knowledge Questions And Answers 131
Tamil General Knowledge Questions And Answers 130

Tamil General Knowledge Questions And Answers 130

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# அறை வெப்ப நிலையில் தன் வடிவத்தை மாற்றிக் கொள்ளாதது
கிரிக்கெட் மட்டை

# பெட்ரோலை பொறுத்த மட்டில் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது உண்மை?
கொள் கலத்தின் வடிவத்தைப் பெறும்
குறிப்பிட்ட பருமன் உண்டு
குறிப்பிட்ட எடை உண்டு

# இந்நிகழ்ச்சியில் பொருளின் பருமன் மிக அதிகமாக அதிகரிக்கிறது?
உறைதலில்

# திண்மங்களின் கெட்டித் தன்மைக்கு காரணம் ?
கவர்ச்சி விசை

# மேகம் குளிர்ந்து மழையாக மாறும் நிகழ்ச்சி?
நீர்ம மாதல்

# இலேசான பொருள்களைக் கனமான பொருள்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்க
பயன்படும் முறை? புடைத்தல்

# தேநீர் தாயாரிக்கும் போது தூய தேநீர் பெற எம்முறையைக்
கையாளுகிறோம் ? வடிகட்டுதல்

# ஓர் இயற்பியல் மாற்றத்தின் பொழுது பொருள்களின் மூலக்கூறுகள்
மாற்றமடைவதில்லை

# பழம் பழுத்தல் வேதியியல் மாற்றம்.

# இந்தியாவின் ’மாக்கிய வெல்லி’என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்?
சாணக்கியர்

# எகிப்திய நாகரிகம் எங்கு தோன்றியது ?
நைல் நதிக்கரையில்

# அசோகரின் கல்வெட்டுக்கள் பெரும்பாலும் எந்த எழுத்துக்களில்எழுதப்பட்டிருக்கின்றன ?
பிராமி

# ஒரு மின்னலின் சராசரி நீளம் என்ன ?
6 கி.மீ

# பாம்புகளே இல்லாத கடல் எது ?
அட்லாண்டிக் கடல்

# பென்சில் தயாரிக்கப்பயன்படும் மூலப்பொருட்கள் எவை ?
காரியம் , களிமண், மரக்கூழ்

# காளான்களில் எத்தனை வகைகள் உள்ளது ?
70 ஆயிரம் வகைகள்

# கங்கையும் யமுனையும் கூடும் இடம் எது ?
அலகாபாத்

# ஒருவர் மிகக்குறைந்த ஒலியை எங்கு கேட்க முடிகிறது ?
பாலைவனத்தில்

# மக்கள் தொகையில் ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகமாக
உள்ள மாநிலம் எது ? கேரளா.

# திருவள்ளுவரின் மனைவி பெயர் என்ன ?
வாசுகி

# செஞ்சிக்கோட்டை எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது ?
விழுப்புரம்

# ஜப்பான் மீது வீசப்பட்ட முதல் அணுகுண்டு எது ?
லிட்டில்பாய்

# ஆப்கானிஸ்தானின் தலைநகரம் எது ?
காபூல்

# இந்திய தேசியக்கொடியில் காவி நிறம் எதைக் குறிக்கின்றது ?
தியாகம்

# ’நிக்கல்’ உலோகத்தை கண்டறிந்தவர் யார் ?
கிரான்ஸ்டட்

# போர்ஸின் கோபுரம் எங்குள்ளது ?
நாங்கிங்

# அயோடின் நம் உடலில் எந்தெந்த இடத்தில் உள்ளது ?
தைராக்ஸின்

# ’சகமா’ எனப்படும் அகதிகள் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் ?
பங்காளதேஷ்

# ’தி கைடு ‘ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் ?
கே.ஆர்.நாராயணன்

# நிகற்புகம் எனப்படுவது எத்தனை ? 100 கோடி

# அருணகிரிநாதர் எந்த ஊரில் அவதரித்தார் ? திருவண்ணாமலை

# கம்பளிக்காக வளர்க்கப்படும் அடுகளுக்கு பெயர் என்ன ? மரினோ

Posted on Categories VAO EXAMTags Leave a comment on Tamil General Knowledge Questions And Answers 130

Tamil General Knowledge Questions And Answers 129

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# உலக அமைதிக்கான நோபல் பரிசு யாரால் சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது ?
நார்வே அரசு

# ’கருடா’ என்ற பெயர் கொண்ட விமானசேவை எந்த நாட்டில்
இருந்து இயங்குகிறது ?இந்தோனேஷியா

# வெங்காயத்தில் அதிகமுள்ள வைட்டமின் எது ?
வைட்டமின் ‘பி’,

# மனிதனைப்போல் தலையில் வழுக்கை விழும் குரங்கு எது ?
ஆண் குரங்கு

# முதல் மோட்டார் ரோடுரோலர் எந்த நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டது?
இங்கிலாந்து

# ’செலினியம் செல்’ என்ற போட்டோ முறையை
கண்டுபிடித்தவர் யார் ? எர்னஸ்ட் வெர்னர்

# உயிரியல் கவிஞர் என்றழைக்கப்படுபவர் யார் ?
சர் ஜெகதீஸ் சந்திர போஸ்.

# இந்திய புரட்ச்யின் தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ?
மாடம் பிகாஜி காமா.

# கிரெடிட் கரட் வழங்கிய முதல் இந்திய வங்கி எது?
சென்ட்ரல் பேங்க் ஆப் இந்தியா.

# தபால் தலையில் முதலில் இடம்பெற்ற இந்தியர் யார் ?
மகாத்மா காந்தி.

# உலகின் முதல் செயற்க்கைகோளின் பெயர் என்ன?
ஸ்புட்னிக் 1.

# அலைபேசிகளில் காணப்படும் SOS என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?
Save Our Soul.

# உலக இரத்த தான தினமாக கருதப்படும் நாள் எது?
விடை: அக்டோபர் 1.

# மோப்ப சக்தியால் இரை தேடும் பறவை இனம் எது?
கிவி.

# போலியோ நோய் எதனால் ஏற்படுகிறது?
வைரஸ்.

# அகசிவப்பு கதிர்களை எது அதிகமாக ஈர்க்கும்?
தண்ணீர்.

# இந்திய தேசிய காலெண்டரின் படி புத்தாண்டு என்று தொடங்குகிறது?
மார்ச் 21.

# இதயத்தில் எதனை அறைகள் உள்ளன?
4

# பயணித்த தூரத்தை அறிய வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் கருவி எது?
ஓடோமீட்டர்.

# உலகின் இரண்டாவது நீளமான் கடற்கரையான மெரினாவை
வடிவமைத்து பெயர் சூட்டியவர் யார்? கிரண்ட்டப்.

# சுப்ரமணிய பாரதியின் பிறந்த ஊர் எது?
எட்டயபுரம்.

# சமுகவியல் என்ற சொல்லை தோற்றுவித்தவர் யார்?
காம்டே.

# பொக்காரோ இரும்பு எக்கு தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள இடம் எது?
ஜார்கண்ட்.

# தமிழகத்தின் புகைப் பெற்ற ஜவுளி சந்தை அமைந்துள்ள இடம் எது?
ஈரோடு.

# 2006 ஆம் ஆண்டு உலக கால்பந்து போட்டி நடைபெற்ற இடம் எது?
ஜெர்மனி.

# 2010 ஆண்டின் உலக கால்பந்துப் போட்டியின் முடிவுகளை கணித்து
சர்ச்சைக்கு உள்ளன octopus இன் பெயர்? – பால்.

Posted on Categories VAO EXAMTags Leave a comment on Tamil General Knowledge Questions And Answers 129
Tamil General Knowledge Questions And Answers 128

Tamil General Knowledge Questions And Answers 128

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# இந்தியாவின் மிக நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை?
– NH 7.

# சேர மன்னர்கள் மட்டுமே பாடிய எட்டுத்தொகை நூல் எது?
பதிற்றுப்பத்து.

# தமிழகத்தின் தேசிய பறவை எது?
புறா.

# தமிழ் தாய் வாழ்த்து எந்த நூலில் இடம் பெற்றுள்ளது?
மனோன்மணியம்.

# நெல் விளைச்சல் தரும் நிலத்தில் இருந்து அதிகப்படியாக வெளிவரும்
வாயு?
– ஈத்தேன்.

# இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் யார்?
– அம்பேத்கர்.

# 2010 ஆண்டின் உலக கால்பந்துப் போட்டியின் முடிவுகளை கணித்து
சர்ச்சைக்கு உள்ளன octopus இன் பெயர்?
– பால்.
# இந்தியாவின் மிக நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை?
– NH 7.

# ஆஸ்திரேலியாவின் முதல் பெண் பிரதமர் யார்?
ஜூலியா கில்போர்ட்.

# கோவா வின் பிராந்திய மொழி எது?
– கொன்கனி.

# தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு?
– 1993.

# இன்போசிஸ் நிறுவனத்தின் பன்னாட்டு கல்வியகம் எங்கு
அமைந்துள்ளது?
– மைசூர்.

# ஈராக் போர் தொடர்பான அமெரிக்க ராணுவத்தின் ரகசிய விவரங்களை
வெளியிட்ட இணையத்தளம்?- விகிலீக்ஸ்.

# 2009 ஆண்டிற்கென இந்திரா காந்தி தேசிய மேம்பாடு விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது?
– எ ஆர் ரஹ்மான் மற்றும் சென்னையில் அமைதுள்ள ராமகிருஷ்ணா மடம்.

# இரண்டாம் உலகத் தமிழ் மாநாடு நடைபெற்ற ஆண்டு?
1950.

# தமிழகத்தில் உப்பு சத்தியாகிரகத்தை தலைமை ஈற்று நடத்தியவர் யார்?
– ராஜகோபலாச்சாரி

# வறுமை ஒழிப்பிற்கான ஐ.நா விருது பெற்ற இந்தியர் யார்?
பாத்திமா பீவி.

# ஜீரோ வாட் பல்பு என்பது உண்மையில் எதனை வாட்கள் கொண்டது?
15 வாட்.

# உலக அமைதிக்கான நோப்லே பரிசை சிபாரிசு செய்வது எந்தநாடு?
நார்வே.

# உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஒய்வு வயது?
62 .

# காளானில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் மருந்து எது?
பென்சிலின்.

# ஆலிவ் மரங்கள் அதிகம் காணப்படும் கண்டம் எது?
ஐரோப்பா.

# லட்சத்தீவில் அதிகம் பேசப்பட்டு மொழி எது ?
மலையாளம்.

Posted on Categories VAO EXAMTags Leave a comment on Tamil General Knowledge Questions And Answers 128
Tamil General Knowledge Questions And Answers 127

Tamil General Knowledge Questions And Answers 127

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# ‘மனிதன் ஒரு அரசியல் மிருகம்’ எனக் கூரியவர் யார்?
அரிஸ்டாட்டில்.

# நியூட்ரான் கண்டறிந்தவர் யார்?
சாட்விக்.

# சிவப்பு எறும்பின் கொடுக்கில் அமைத்துள்ள அமிலம் எது?
பார்மிக் அமிலம்.

# மகாவீரர் பிறந்த இடம் எது?
வைஷாலி.

# உலகின் சர்க்கரைக் கிண்ணம் என அழைக்கப்படும் நாடு எது?
கியூபா.

# ரிசர்வ் பேங்க் ஒப் இந்தியா எந்த ஆண்டு தேசியமயமாக்கப்பட்டது?
1969 (சமீபத்தில் இது தனது பொன்விழா ஆண்டைக் கொண்டாடியது.)

# பட்டுப் புழு உணவாக உண்பது?
மல்பெரி இலை.

# சூரியன் உதிக்கும் நாடு என எந்த நாட்டினைக் குறிப்பிடுகின்றனர்?
ஜப்பான்.

# ஹாரி பாட்டர் நாவலின் ஆசிரியர் யார்?
ஜே. கே. ரௌலிங்.

# உலக சிக்கன நாள் என்றுக் கொண்டாடப் படுகிறது?
அக்டோபர் 30.

# வரலாற்றாசிரியர்களின் சொர்க்கம் என அழைக்கப்படும் நாடு எது?
சீனா.

# பாக்தாத் எந்த நதிக்கரையில் உள்ளது ?
டைகிரிசு

# இந்திய தேசிய நூலகம் எங்குள்ளது ?
கொல்கத்தாவில்
# உலகின் உயரமான இடம் எது ?
பாரி, திபெத் (1400 அடி),

# பாகிஸ்தானின் குடியரசு நாள் எது ?
23.05-1956,

# மலையாள சகாப்தம் எப்போது தொடங்கிற்று ?
கி.பி.824 –ல்

# தையல் இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
இலியாஸ்ஹோ ,1846

# சுரங்க விளக்குகளை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
அம்ப்ரி டேவி

# சென்னைப் பழ்கலைக் கழகம் எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது ?
1857

# உலகில் அதிக வெப்பமான இடம் எது ?
அசீசியா ,லிபியா (136 டிகிரி)

# கதே பதக்கம் பெற்ற முதல் இந்தியர் யார் ?
சர்வபள்ளி எஸ்.இராதாகிருஷ்ணன்.

# எந்த நாட்டிற்கு மூன்று தலைநகரங்கள் உள்ளன ?
தென் அமெரிக்கா

# இந்தியாவின் மிக நீளமான இரயில் பாதை எது ?
திருவனந்தபுரம் –கெளஹாத்தி

# பெரியார் சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது ?
கேரளா

# ரஷ்யாவின் மிக நீளமான நதி எது ?
வால்கா

# புனித பூமி என்று உலக அரங்கில் கூறப்படும் நாடு எது ?
பாலஸ்தீனம்

Posted on Categories VAO EXAMTags Leave a comment on Tamil General Knowledge Questions And Answers 127
Tamil General Knowledge Questions And Answers 126

Tamil General Knowledge Questions And Answers 126

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# சர்வதேச நதி எது ?
ரைன்

# புறா எதனுடைய அடையாளமாக கருதப்படுகிறது ?
அமைதி

# உலகிலேயே அதிகமான வாக்காளர்களை கொண்ட நாடு எது?
இந்தியா

# விசைத்தறியை கண்டுபிடித்த அறிவியல் வித்தகர் யார் ?
ஸ்பின்டன்

# சேக்கிழாருக்கு எங்கு கோவில் உள்ளது ?
குன்றத்தூர்.

# ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள உயரமான மலைச்சிகரம் எது ?
கிளிமாஞ்சரோ

# உலகிலேயே மிகவும் கசப்பான பொருள் எது ?
டினடோனியம் சக்கரைடு

# பக்ராநங்கல் அணை எந்த நதியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது?
சட்லஜ்

# உலக்காடுகள் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எந்தத் தேதியில் கொண்டாடப்படுகிறது ?
மார்ச் 21-ம் தேதி

# வைரத்திற்கு அடுத்தபடியாக கனம் உள்ள மிகக்கடினமான கல் எது ?
சபையர்

# பூமி நீள்வட்டமாக இருப்பது ஏன் ?
மையம் நோக்கிச் சுற்றும் விசை

# அணு உட்கருவின் ஆரம் எவ்வளவு ?
10.13 செ.மீ

# சிமெண்டைக் கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
ஜோசப் ஆஸ்ப்டின்

# முட்டை அடைகாக்கப்பட்டு கோழிக் குஞ்சு வெளிவர எவ்வளவு நாட்கள் ஆகின்றன ?
21 நாட்கள்

# இந்தியாவில் உள்ள மொத்த நிலப்பரப்பில் எத்தனை சதவிகிதம் காடுகள் உள்ளது ?
22.8 சதவிகிதம்.

# பஞ்சவர்ண ஏரி எங்குள்ளது ?
ஆர்டிக் சமுத்திரத்தில்

# வாலிபால் இந்தியாவில் எந்த ஆண்டு முதல் விளையாடப்படுகிறது ?
1920

# அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்த கொலம்பஸ் எந்த நாட்டுக்காரர்?
இத்தாலி

# இந்திய நூலகத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் ?
எஸ்.ஆர்.அரங்கநாதன்,

# ஹாவாய்த் தீவுகளை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
ஜேம்ஸ் குக்

# பல்லக்குத் தூக்கிகள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் ?
சரோஜினி நாயுடு

# யானைக்கு அடுத்தப்படியாக இந்தியாவில் காணப்படும் பெரிய மிருகம் எது ?
காண்டா மிருகம்

# இந்தியாவில் சூரிய பகவான் கோவில் எங்குள்ளது ?
ஓரிஸா கொனார்க்

# எந்த நாட்டில் பிரெஞ்சும் ஆங்கிலமும் அலுவலக மொழியாக உள்ளது ?
கனடா

 

Posted on Categories VAO EXAMTags Leave a comment on Tamil General Knowledge Questions And Answers 126

Tamil General Knowledge Questions And Answers 125

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# உலகின் மிகச்சிறிய மரம் எது ?
குள்ளன் வில்லோ (மூன்று அங்குலம்).

# நீயுட்ரான்கள் இருப்பதை சொன்னவர் யார் ?
சேட்விக்

# எதை உபயோகித்து வெப்பத்தை மின்சாரமாக மாற்ற முடியும்?
தெர்மோகப்பிள்

# பிரெஞ்சுப் புரட்சி எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது ?
1789

# டென்னிஸ் மைதானத்தின் நீளம் எவ்வளவு ?
சராசரியாக 26 மீட்டர் (78 அடி)

# சூயஸ் கால்வாய்க்கு போக்குவரத்து எந்த ஆண்டில் திறக்கப்பட்டது?
1869-ல்

# இத்தாலி நாட்டு நாணயத்தின் பெயர் என்ன ?
லிரா

# செய்ற்கை மழை பெய்ய உதவும் அமிலம் எது ?
சில்வர் ஐயோடைட்

# இந்தியாவில் கரும்பு எந்த மாநிலத்தில் அதிகம் விளைகிறது?
உத்திரப்பிரதேசம்

# தீக்குச்சி எப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ?
1844

# எத்தனை வகை யோகாசனங்கள் தற்போது பயன்பாட்டில் இருக்கின்றது ?
72 வகைகள்

# சதுர மரங்கள் காணப்படும் நாடு எது ?
சீனா

# தமிழ்நாட்டின் பரப்பளவு எவ்வளவு ?
1,30,069 ச.கி.மீ

# நில நடுக்கத்தை பதிவு செய்து காட்டும் கருவியின் பெயர் என்ன ?
சீஸ்மோ கிராப்

# ஒரு காசுக்குக் கூட நோட்டு அச்சடித்து வெளியீடும் நாடு எது?
ஹாங்காங்

# டேபிள் டென்னிஸ் விளையாட்டின் வியாபாரப் பெயர் என்ன?
பிங் பாங்

# வெட்டுக்கிளிக்கு காதுகள் எங்குள்ளன ?
கால்களில்

# நண்டுகளுக்கு பற்கள் எங்கே அமைந்துள்ளன ?
வயிற்றில்

# ஆதாம் தொழில் என்பது என்ன ?
தோட்டக்கலை

# ஒரு சிப்பியில் முத்து வளர்வதற்கு எவ்வளவு காலம் ஆகும்?
15 ஆண்டுகளுக்கும் மேல்

# மனித உடலின் எத்தனை எலும்புகள் இருக்கின்றன ?
206

# இந்திய அரசியலமைப்பின்படி ஆங்கிலம் தேசிய மொழியா ?
இல்லை

# ஜெட் இன்ஜினை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
பிராங் விட்டில்

# இந்திய உச்சநீதிமன்ற பணியிலிருந்து ஒய்வு பெறும் வயது என்ன ?
65 வயது

# ’ப்ரஷ்யா’ என்பது எந்த நாட்டினை குறிக்கும் ?
ஜெர்மனி

Tamil General Knowledge Questions And Answers 124

# இந்தியாவின் பழைய தலைநகரம் எது ?
கொல்கத்தா

# இந்தியாவின் பூங்காநகரம் என்று அழைக்கப்படுவது எது ?
பெங்களூர்

# தீப நகரம் என்று அழைக்கப்படும் ஊர் எது ?
மைசூர்

# உலகில் பிரமரும் மந்திரிகளும் இல்லாத நாடு எது ?
சுவிட்சர்லாந்து

# நார்வே நாட்டு பாராளுமன்றத்தின் பெயர் என்ன ?
ஸ்டோர்ட்டிங்

# ஜப்பான் நாட்டு தேசிய உடைக்கு என்ன பெயர் ?
கிமோனோ

# விழித்தெழ வைக்கும் ராகம் எது ?
பூபாளம்

# எந்த நாடு ஒரு ராகத்தின் பெயரைக் கொண்டுள்ளது ?
கனடா

# பொற்கோவில் நகரம் என்று அழைக்கப்படுபது எது ?
அமிர்தசரஸ்

# காற்றின் வெப்பநிலை என்ன ?
658.8K

# உலகிலேயே பெரிய நகரம் எது ?
இலண்டன்

# இலண்டனில் ’ பெரும் தீ ‘ எப்போது மூண்டது ?
கி.பி.1666 ஆம் ஆண்டில்

# உலகிலேயே அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலம் எது ?
டோக்கியோ

# தொட்டப்பெட்டாவின் உயரம் என்ன ?
8640 அடி

# கிரேக்கர்களின் அறிவுக்கடவுள் யார் ?
எத்தீன்

# அரசாங்கமே வட்டிக்கடை வைத்து நடத்தும் நாடு எது ?
மலேசியா

# திரைப்படங்களுக்கு எந்த தணிக்கையும் இல்லாத நாடு எது ?
பிரான்ஸ்

# சென்னையில் உள்ள செயிண்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை எப்போது கட்டப்பட்டது ?
1936

# ஆங்கிலேயரின் தேசியப்பறவை என்ன ?
அன்னம்

# உலகில் மிகப்பெரிய அனை எது ?
பாகிஸ்தான் சுக்கூர் அனை

# நாய்கடி நோயினை எவ்வாறு அழைக்கின்றனர் ?
ரேபீஸ்

# யானையைப் பிடிக்கும் முறைக்கு என்ன பெயர் ?
கெத்தா

# அதிக தூரம் தாண்டும் மிருகம் எது ?
கங்காரு – 13 மீட்டர்

# இரும்பு துருப்பிடிப்பதன் முக்கிய காரணம் எது ?
ஆக்ஸிசன்

# மிகப்பெரிய நில மிருகம் எது ?
ஆப்பிரிக்க யானை

Tamil General Knowledge Questions And Answers 123

Tamil General Knowledge Questions And Answers 123

Tamil General Knowledge Questions And Answers

#  மிக அதிக எடையுள்ள உலோகம் எது ?
இரிடியம்

#  உலகிலேயே மிகப்பெரிய சிறைச்சாலை எங்குள்ளது ?
ரஷ்யா

#  மிகவும் சிறிய இதயம் கொண்ட மிருகம் எது ?
சிங்கம்

#  காலத்தை கணக்கிடுவதற்கான அறிவியல் பெயர் என்ன ?
ஹோராலகி

#  உலகிலேயே மக்கள் தொகை குறைவாக உள்ள நாடு எது ?
அவர் அலாஸ்கா

#  திருப்பதி கோவிலை கட்டிய சோழ மன்னர் யார் ?
கருணாகரத் தொண்டைமான்

#  லெனின் பரிசு பெற்ற இந்திய அறிவியல் அறிஞர் யார் ?
சர்.சி.வி.ராமன்

#  தைவான் நாட்டின் மறுபெயர் என்ன ?
பார்மோஸா

#  முதலாவது இந்தியப் பெண் விஞ்ஞானி யார் ?
அபலாபோஸ்

#  இந்தியாவில் டாக்டர் பட்டம் பெற்ற முதல் பெண் யார் ?
முத்துலெட்சுமி ரெட்டி

#  தனக்கென்று கூடுகட்டிக்கொள்ளாத பறவை எது ?
குயில்

#  விண்ணில் உள்ள நட்சத்திரங்களில் நாம் வெறும் கண்களால் காணக்கூடியவை எவ்வளவு ?
5776

#  ஜெட் இன்ஞினை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
பிராங் விட்டில்

#  வேர் இல்லாத தாவரம் எது ?
இலுப்பை

#  நகத்தின் அடியில் வளரும் தோலின் சிறப்புப் பெயர் என்ன ?
க்யூடிகிள்

#  உலகத்தின் சுற்றளவு எவ்வளவு ?
4,16,000 கிலோ மீட்டர்

#  உலகிலேயே மிகப்பெரிய சிலை எது ?
தாய் நாடு சிலை – ரஷ்யா

#  உயில் எழும் பழக்கத்தை முதன் முதலில் உருவாக்கியவர்கள் யார் ?
ரோமானியர்கள்

#  கடல்களுள் உப்பு மிகுந்தது எது ?
அட்லாண்டிக்

#  சொந்தமாகத்தானே உணவு தயாரிக்காத செடி எது ?
காளான்கள்

#  காற்று, நீராவி இதில் எதன் எடை குறைவு ?
நீராவி

#  பரிசுச் சீட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்திய நாடு எது ?
இங்கிலாந்து

#  பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள கோடைவாசஸ்தலம் ?
ராஞ்சி

#  இந்தியாவின் எலக்ட்ரானிக் சிட்டி என்று வர்ணிக்கப்படும் நகரம் எது ?
பெங்களூர்

#  ஒரு நாட்டின் பசுமைத்தங்கம் என்று வர்ணிக்கப்படுவது எது ?
பசுமைக்காடுகள்

Posted on Categories VAO EXAMTags 1 Comment on Tamil General Knowledge Questions And Answers 123
Tamil General Knowledge Questions And Answers 122

Tamil General Knowledge Questions And Answers 122

Tamil General Knowledge Questions And Answers

#  சைக்கிள் டயரைக் கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
டன்லப்

#  போயர் போர் எந்த நாட்டில் நடந்தது ?
தென் ஆப்பிரிக்கா

#  அதிகமாக காப்பி அருந்தும் மக்கள் எந்த நாட்டினர் ?
பிரான்ஸ்

#  ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய சந்தை எங்கே உள்ளது ?
இந்தியாவிலுள்ள சோன்பூர்

#  POLICE என்ற சொல்லின் விரிவாக்கம் என்ன ?
Prtoection Of Life In Civil Establishment

#  சீன தேசத்தின் பழைய பெயர் என்ன ?
காதே

#  தமிழக அரசு சின்னத்தில் உள்ள கோபுரம் இருக்கும் ஊர் எது ?
ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர்

#  தைப்பதற்கு உதவும் ஊசிகளை கண்டுபிடித்தவர்கள் யார் ?
சீனர்கள்

#  இந்தியாவில் படித்தவர் அதிகம் உள்ள மாநிலம் எது ?
கேரளா

#  தியாகிகள் தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது ?
ஜனவரி 30

#  18 ஆண்டுகாலம் அரும்பாடுபட்டு கார்ல்மார்க்ஸ் எழுதிய நூலின் பெயர் ?
மூலதனம்

#  வைக்கம் வீரர் எனப்படுபவர் யார் ?
தந்தை பெரியார்

#  மறைமலை அடிகளாரின் இயற்பெயர் என்ன ?
வேதாசலம்

#  இந்திய நாட்டின் தேசியப்பறவை எது ?
மயில்

#  தென்னாட்டு பெர்னாட்ஷா என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?
பேரறிஞர் அண்ணா

#  ஈஃபில் டவர் எங்கே இருக்கிறது ?
பாரிஸ் நகரில்

#  இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் ?
சர்தார் வல்லபாய் படேல்

#  ஆசிய ஜோதி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?
ஜவஹர்லால் நேரு

#  உலகின் சர்க்கரை கிண்ணம் என்று அழைக்கப்படுவது எது ?
கியூபா

#  முதன் முதலில் வங்கி எங்கே ஆரம்பிக்கப்பட்டது ?
ஜெனீவா

#  மகாத்மா காந்தி பிறந்த ஊர் எது ?
போர்பந்தர்

#  பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் பூ எது ?
குறிஞ்சி

#  இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் எது ?
மும்பை

#  தமிழ்நாட்டின் மான்செஸ்டர் எது ?
கோயம்புத்தூர்

#  அச்சு இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
காக்ஸ்டன்

Posted on Categories VAO EXAMTags Leave a comment on Tamil General Knowledge Questions And Answers 122
Tamil General Knowledge Questions And Answers 120

Tamil General Knowledge Questions And Answers 120

Tamil General Knowledge Questions And Answers

# சுத்தமான இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்பவை எவை ?
தமனிகள்

# யூதர்களின் புனித நூல் எது ?
டோரா

# மனித மூளையை எத்தனை எலும்புகள் பாதுகாக்கின்றன?
8 எலும்புகள்

# மனித உடலின் மிக கடினமான பகுதி எது ?
பல்

# சூரிய அடுப்பில் பயன்படுத்தப்படும் ஆடி எது ?
குழி ஆடி

# கண்ணீர் சுரப்பிக்கு என்ன பெயர் ?
லாச்ரிமல் கிளாண்டஸ்

# இஞ்சியில் எந்த பாகம் உணவிற்கு பயன்படுகிறது ?
தண்டுக் கிழங்கு

# கோழி குஞ்சு பொரிக்க எத்தனை நாட்கள் அடைகாக்கும் ?
21 நாட்கள்

# தொழுநோய் ஏற்படுவதற்கு காரணமான கிருமி எது ?
பாக்டீரியா

# பாரதியாரின் அரசியல் குரு யார் ?
பால கங்காதர திலகர்

# யுவான் சுவாங் எத்தனை ஆண்டுகள் இந்தியாவில் தங்கி இருந்தார் ?
10 ஆண்டுகள்

# பேருந்து போக்குவரத்து முதலில் எந்த நாட்டில் தொடங்கப்பட்டது ?
பிரான்ஸ் -1819

# பாரதரத்னா விருது முதலில் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது ?
ராஜாஜி

# இந்தியாவில் உச்சநீதிமன்றத்தின் அமைவிடம் எது ?
டெல்லி

# நிதிக்கமிஷன் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நியமிக்கப்படுகிறது?
5 ஆண்டு

# “அரசியல் “ என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ?
அரிஸ்டாட்டில்

# புகழ் பெற்ற லைலா மஜ்னு காதல் காவியத்தின் ஆசிரியர் யார்?
நிஜாமி

# ஆகஸ்ட் 15 -ம் தேதி விடுதலை பெற்ற மற்றொரு நாடு எது ?
தென்கொரியா

# சீனாவின் முக்கிய பத்திரிகையின் பெயர் என்ன ?
பீபிள்ஸ் டெய்லி

# பாரதீப் துறைமுகம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது ?
ரிஸ்ஸா

# மிகவும் வேகமாக ஓடக்கூடிய மிருகம் எது ?
சிறுத்தை : 70 மைல்

# இங்கிலாந்து ஒலிபரப்பு நிலையமான பி.பி.சி எப்போது ஆரம்பிகபட்டது ?
1922

# பழமையான உரோமின் காலண்டர் எத்தனை மாதங்களை கொண்டுள்ளது ?
10 மாதம்

# கால்பந்தாட்டம் எப்போது ஒலிம்பிக்-ல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது?
1900 ஆண்டு

Tamil General Knowledge Questions And Answers 118

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

#  கனநீரை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
யூரி

#  வெப்பநிலை மானியை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
சிக்ஸ்

#  சட்டையை கண்டுபிடித்தவர்கள் யார் ?
எகிப்து நாட்டவர்கள்

#  முதல் இரும்பு கப்பலைச் செய்தவர் யார் ?
வில்கின்சன்

#  மெர்குரி விளக்குகள் எந்த ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?
1912-ல்

#  காந்த துருவங்களை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
ரோஸ்

#  தீப்பெட்டியை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
லேண்ட் டார்ம்

#  தாய்லாந்தின் பழைய பெயர் என்ன ?
சயாம்

#  கழுதை பந்தையம் நடக்கும் இந்திய மாநிலம் எது ?
ராஜஸ்தான்

#  கலீலியோ எந்த ஆண்டு தெர்மா மீட்டரை கண்டுபிடித்தார் ?
1593

#  மாரத்தான் ஓட்டப்பந்தையம் எத்தனை மைல் தூரத்தை கடப்பதாகும்?
26 மைல்

#  ஆயிரங்கால் மண்டபம் எந்த ஆண்டு கட்டப்பட்டது ?
கி.பி.1560

#  காற்று நகரம் என்று எதை அழைக்கிறோம் ?
சிக்காகோ

#  ஒலிம்பிக் கொடி எந்த ஆண்டில் அறிமுகமானது ?
1920

#  தடுக்கப்பட்ட நகரம் எது ?
லரசா

#  நைஜீரியா நாட்டில் எத்தனை மொழிகள் உள்ளது ?
420 மொழிகள்

#  இத்தாலியின் கொடியை வடிவமைத்தவர் யார் ?
நெப்போலியன்

#  உலகில் முதல் அணுசோதனை நடத்திய நாடு எது ?
அமெரிக்கா

#  குதுப்மினாரின் உயரம் எவ்வளவு ?
240 அடிகள்

#  உலகின் இரண்டாவது பெரிய நாடு எது ?
கனடா

#  உலக அமைதிக்கான நோபல் பரிசை நிர்ணயம் செய்வது ?
நார்வே பாராளுமன்றம்

#  நெருப்புக்கோழிகள் அதிகமாக உள்ள நாடு எது ?
ஆப்பிரிக்கா

#  ஈபில் கோபுரத்தின் உயரம் எவ்வளவு ?
984 அடிகள்

#  மிக உயரமான சாலைபாலம் எது ?
பெய்லி பாலம்

#  கேரள மாநிலம் எந்த ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது ?
1956-ல்

Tamil General Knowledge Questions And Answers 117

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

#  முதலில் உலகப்படத்தை வரைந்தவர் யார் ?
இராடோஸ்தானிஸ்

#  இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த விருது என்ன ?
பாரத ரத்னா

#  விண்வெளியில் வைரம் தயாரித்த முதல் நாடு எது ?
ஜப்பான்

#  ஒமன் தலைநகரம் எது ?
மஸ்கட்

#  பள்ளிக்கூடத்தை முதன் முதலில் உருவாக்கியவர்கள் யார் ?
ரோமானியர்கள்

#  சிப்பியில் முத்து விளைய எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகும் ?
15 ஆண்டுகள்

#  ஜப்பானின் சுதந்திர தினம் எந்த நாள் ?
ஏப்ரல் 29 -ம் தேதி

#  ஜனவரி ஆண்டின் தொடக்கமாக எப்போது சேர்க்கப்பட்டது ?
1752-ல்

#  இத்தாலியின் தலை நகர் எது ?
ரோம்

#  இந்தியாவின் முதல் சபாநாயகர் யார் ?
ஜீ.வீ.மாவ்லங்கர்

#  தெனிந்தியாவின் உயரமான சிகரம் எது ?
ஆனை முடி

#  கபடி விளையாட்டு தோன்றிய இடம் எது ?
இந்தியா

#  சங்ககாலத்தில் கரையானுக்கு என்ன பெயர் ?
வன்மீகம்

#  உலகிலேயே அதிகமாக சினிமா தயாரிக்கும் நாடு எது ?
இந்தியா

#  டென்மார்க் நாட்டின் தேசியப்பறவை எது ?
வானம்பாடி

#  பிரிட்டனை அதிக காலம் ஆண்டவர் யார் ?
விக்டோரியா மகாராணி

#  திட்டக்கமிஷனின் தலைவர் யார் ?
பிரதமர்

#  இந்தியக் கப்பல் தொழிற்சாலை எங்குள்ளது ?
விசாகப்பட்டினம்

#  ஐரோப்பிய கண்டத்தின் ஏழ்மையான நாடு எது ?
அல்பேனியா

#  கணினி தயாரிப்பில் முதலிடத்தில் இருக்கும் நாடு எது ?
அமெரிக்கா

#  பிரதமரும் மந்திரிகளும் இல்லாத நாடு எது ?
சுவிட்சர்லாந்து.

#  முகம்மது நபிகள் பிறந்த இடம் எது ?
மெக்கா

#  குறைந்த வயதில் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றவர் யார் ?
விஸ்வநாதன் ஆனந்த்

#  ஆக்டோபஸுக்கு எத்தனை இதயங்கள் ?
மூன்று

#  சர்வதேச உணவுப்பொருள் எது ?
முட்டைகோஸ்

English General Knowledge Questions and Answers 049

English General Knowledge Questions and Answers

Blood Relations Questions with Answers MCQ of reasoning are very useful in Management (CAT, MAT), IBPS (PO and Clerk), SSC, SBI, LIC and other competitive exams.

1. A man said to a lady, “Your mother’s husband’s sister is my aunt.” How is that lady related to that man?
(a) Daughter (b) Sister (c) Grand-daughter (d) Mother

2. Introducing a man, a woman said, “He is the only son of my mother’s mother.” How is the woman related to that man?
(a) Mother (b) Cousin (c) Niece (d) Aunt

3. Pointing to a man, a woman said. “ He is the brother of my uncle’s daughter.” How is that man related to woman?
(a) Cousin (b) Son (c) Brother-in-law (d) Nephew

4. Introducing a girl, Amit said, “This girl is the wife of the grandson of my mother.” How is Amit related to that girl?
(a) Father (b) Father-in-law (c) Grandfather (d) Husband

5. A told B, “Yesterday I met the only brother of the daughter of my grand mother.” Whom did A meet?
(a) Cousin (b) Brother (c) Nephew (d) Father

6. Pointing to a girl in a photograph, a person says to his friend, “She is the grand-daughter of the elder brother of my father,” How is that girl in the photograph related to the man?
(a) Niece (b) Sister (c) Aunt (d) Sister-in-law

7. Pointing to a gentleman, Deepak said. “His only brother is the father of my daughter’s father.” How is that gentleman related to Deepak?
(a) Father (b) Grandfather (c) Brother-in-law (d) Uncle

8. Pointing to a woman in a photograph, Vijay said, “She is the daughter of the father of the sister of my brother”. How is that lady in photograph related to Vijay?
(a) Daughter (b) Wife (c) Mother (d) None of these

9. Pointing to a boy, Aruna said to Pushpa, “The mother of his father is the wife of your grand-father (Mother’s father)”. How is Pushpa related to that boy?
(a) Sister (b) Niece (c) Cousin sister (d) Wife

10. Introducing a man, Neeraj said, “His wife is the only daughter of my wife.” How is Neeraj related to that man?
(a) Father (b) Grandfather (c) Father-in-law (d) Son

11. Pointing to Raman in the Photograph, Aditi said, “The only son of his mother is my father”. How is Aditi related to Raman?
(a) Mother’s sister (b) Bua (Father’s sister) (c) Daughter (d) Niece

12. Pointing to a woman in the photograph, Rajesh said, “The only daughter of her grandfather is my wife.” How is Rajesh related to that woman?
(a) Uncle (Fufa) (b) Father (c) Maternal uncle (d) Brother

13. If ‘S × T’ means that S is brother of T, ‘S + T’ means that S is the father of T, which of the following shows that ‘O’ is the cousin of R?
(a) R × T + O (b) R + T × O (c) R × O × T (d) None of these

14. A and B are sisters. R and S are brothers. A’s daughter is R’s sister. What is B’s relation to S?
(a) Mother (b) Grandmother (c) Sister (d) Aunt

15. A and B are sisters. A is the mother of D. B has daughter C who is married to F. G. the husband of A. How is B related to F?
(a) Mother (b) Mother-in-law (c) Sister-in-law (d) None of these

Answers–
1. (b) Mother’s husband’s sister means that sister of father. Hence, lady is the sister of that man.
2. (c) Son of woman’s mother’s mother means the brother of mother. And brother of mother is maternal-uncle. Hence, woman is related as niece to that man.
3. (a) Clearly, the man is the cousin of that woman.
4. (b) Grandson of Amit’s mother is the son of Amit and son’s wife is Amit’s daughter-in-law. Hence, Amit is related as father-in-law of that girl.
5. (d) The daughter of A’s grandmother is the sister of A’s father and the only brother of A’s father is A’s father himself. Hence, A met his father.
6. (a) Grand-daughter of one’s uncle is related as niece to the person.
7. (d) Father of Deepak’s daughter is Deepak himself and brother of gentleman is father of Deepak. Hence, that gentleman is related as Uncle to Deepak.
8. (d) Sister of Vijay’s brother is Vijay’s sister and father of his sister is Vijay’s father. Again daughter of Vijay’s father is Vijay’s sister. Hence, woman in the photograph is related as sister to Vijay.
9. (c) It is very clear from the information that Pushpa is cousin sister of that boy.
10. (c) The only daughter of Neeraj’s wife is the daughter of Neeraj and her husband is the son-in-law of Neeraj.
11. (c) The only son of Raman’s mother is the Raman himself and Aditi says that he is her father. Therefore, Aditi as related as daughter to Raman.
12. (a) It is clear from the information given in the question, that Rajesh is the husband of woman’s father’s sister. Hence, option (a) is the correct answer.
13. (d) Testing every options for the relationship given in the question, we find that none of the options shows relationship that O is cousin of R.
14. (d) Daughter of A is the sister of R. Therefore, R and S are sons of A. B is the sister of A. Thus B, is the aunt of S.
15. (b) F is the husband of C and B is the mother of C. Therefore, B is the mother-in-law of F.

Tamil General Knowledge Questions And Answers 116

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

# காகமே இல்லாத நாடு எது ?
நீயூசிலாந்து

# எரிமலை இல்லாத கண்டம் எது ?
ஆஸ்திரேலியா

# கிறிஸ்துமஸ் மரத்துக்கு என்ன பெயர் ?
SPRUCE

# உடலில் இரத்தம் பாயாத பகுதி எது ?
கருவிழி

# தமிழ்நாட்டின் மரம் எது ?
பனைமரம்

# முதன்முதலில் நினைவு அஞ்சல்தலை வெளியீட்ட நாடு எது?
பெரு

# காந்திஜி உருவம் பொறித்த அஞ்சல் அட்டையை முதலில் வெளியீட்ட நாடு எது ?
போலந்து

# தமிழ்நாட்டின் மலர் எது ?
செங்காந்தள் மலர்

# உலகின் அகலமான நதி எது ?
அமேசான்

# உலகின் 17 பல்கலைகழங்களில் டாக்டர் பட்டம் பெற்ற ஒரே இந்தியர் யார் ?
டாக்டர். இராதாகிருஷ்ணன்

# திருப்பூர் குமரன் பிறந்த ஊர் எது ?
சென்னிமலை

# ஒளி செல்லும் வேகத்தை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானி யார் ?
ரோமர்

# தக்காளியின் பிறப்பிடம் ?
அயர்லாந்து

# மிகச்சிறிய கோள் எது ?
புளூட்டோ

# விவசாயம் முதலில் எங்கு தொடங்கப்பட்டது ?
தாய்லாந்து

# குறைந்த நேரத்தில் சூரியனை சுற்றி வரும் கோள் எது ?
மெர்குரி.

# கோடைக்காலத்தில் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய மழை – வெப்பச் சலன மழை

# காற்றில் உள்ள நீராவியின் அளவே – ஈரப்பதம்

# வடஇந்தியச் சமவெளிகளில் மே, ஜூன் மாதங்களில் வீசும் காற்று – லூ

# ஈரப்பதத்தை அதிக நாட்கள் தேக்கி வைக்கும் மண் – கரிசல் மண்

# நன்செய்ப் பயிர்களுக்கு மிகவும் ஏற்ற மண் – வண்டல் மண்

# மணல் ஆறு என குறிப்பிடப்படுவது – கடற்கரை

# புன்செய்ப் பயிர்களுக்கு ஏற்ற மண் – செம்மண்.

# செம்மண்ணின் சிவப்பு நிறத்திற்குக் காரணம் – அதில் உள்ள இருந்பு ஆக்சைடு.

# ஒரு சமூக நோய் என வழங்கப்படுவது – தொழுநோய்

# AIDS என்பதன் விரிவாக்கம் – ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME

# எய்ட்ஸ் நோய்க்குக் காரணமான வைரஸ் – HUMAN IMMUNO DEFICIENCY VIRUS

English General Knowledge Questions and Answers 47

English General Knowledge Questions and Answers

Classification Questions with Answers MCQ of reasoning are very useful in Management (CAT, MAT), IBPS (PO and Clerk), SSC, SBI, LIC and other competitive exams.

1. (a) Portrait (b) Snapshot (c) Diagram (d) Sketch (e) Painting

2. (a) Knave (b) King (c) Ace (d) Queen (e) Minister

3. (a) Complicated (b) Tricky (c) Complex (d) Confusing (e) Contrast

4. (a) Konark (b) Madurai (c) Ellora (d) Khajuraho (e) Dilwara

5. (a) Pew (b) Altar (c) Mettle (d) Choir (e) Pulpit

6. (a) NOQT (b) DEHK (c) BCEH (d) RSUX (e) JKMP

7. (a) MLI (b) FEB (c) UTQ (d) ZYV (e) SRN

8. (a) TUWZ (b) CDFJ (c) KLNQ (d) RSUX (e) GHJM

9. (a) KHJG (b) PMOL (c) SPRN (d) QNPM (e) BYAX

10. (a) CdaB (b) VwtU (c) LmjK (d) RsqP (e) HifG

11. (a) 1 : 2 (b) 3 : 28 (c) 4 : 65 (d) 2 : 7 (e) 5 : 126

12. (a) 125 (b) 216 (c) 27 (d) 121 (e) 1

13. (a) 5 : 9 (b) 7 : 11 (c) 13 : 17 (d) 29 : 31 (e) 17 : 19

14. (a) 22 : 8 (b) 24 : 20 (c) 32 : 15 (d) 14 : 17 (e) 91 : 82

15. (a) 43 (b) 53 (c) 63 (d) 73 (e) 83

Answers–
1. (b) All other arts are the works on paper.
2. (e) All other terms are used in the playing cards.
3. (e) All other terms are used to denote the complex nature of something.
4. (c) ‘Ellora’ is famous for caves, all others are famous for temples.
5. (c) All other things are related to the ‘Church’.
6. (b) In all other groups of words there is a gap of one letter as in the alphabet between second and third letters.
7. (e) In all other groups, there is a gap of two letters as in the alphabet between second and third letters.
8. (b) In all other groups first and second letters are the consecutive letters of the alphabet.
9. (c) In all other groups second and fourth letters are the consecutive letters of the alphabet.
10. (d) In all other groups third and fourth letters are consecutive alphabet.
11. (d) Second number is one more than the cube of the first number.
12. (d) All other numbers are cubes of natural numbers.
13. (a) Second number is the next prime number to the first number.
14. (c) Second number is the sum of the square of the digits of the first number.
15. (c) All other numbers are prime numbers

Tamil General Knowledge Questions And Answers 115

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

#  சூரிய வைத்தியம் – ஹெலியோதெரபி

#  நோய் இயல் – பேத்தாலஜி

#  உடல் மூட்டு வியாதிகள் பற்றிய இயல் – ரூமட்டாலஜி

#  உடலின் சிறுநீரக நோய் குணமாக்கும் இயல் – யூராலஜி

#  மலைச் சிகரங்கள் பற்றியது – ஓராலஜி

#  கனவுகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி – ஒனிராலஜி

#  மருந்தியல் – ஃபார்மகாலஜி

#  உடலில் ஏற்படும் கட்டிகள் பற்றியது – ஆன்காலஜி

#  பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பு – செரிகல்சர்

#  மீன்வளர்ப்பு – ஃபிஸிகல்சர்

#  உளவியல் – சைக்காலஜி

#  மொழியியல் – ஃபினாலஜி

#  குழந்தைகள் பற்றிய படிப்பியல் – பீடியாடிரிக்ஸ்

#  பாறை படிவ இயல் – பேலியண்ட்டாலஜி

#  பறவையில் – ஆர்னித்தாலஜி

#  பற்களைப் பற்றி படிப்பது – ஒடோன்ட்டாலஜி

#  நரம்பியல் – நியூராலஜி

#  மண்ணில்லா தாவர வளர்ப்பு – ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ்

#  தோட்டக்கலை – ஹார்டிகல்சர்

#  திசுவியல் – ஹிஸ்டாலஜி

#  நாணயங்களைப் பற்றியது – நியுமிக்ஸ்மேட்டிக்ஸ்

#  பூஞ்சையியல் – மைக்காலஜி

#  புறஅமைப்பு அறிவியல் – மார்ப்பாலஜி

#  உலோகம் பிரித்தல் – மெட்டலார்ஜி

#  சொல்லதிகாரவியல் – லெக்சிகோ கிராஃபி

#  பெண்களின் கருத்தரிப்பு பற்றி படிப்பது – கைனகாலஜி

#  முதியோர் பற்றிய படிப்பு – ஜெரன்டாலஜி

#  மனித மரபியல் – ஜெனிடிக்ஸ்

#  தடய அறிவியல் – ஃபாரன்சிக் சைன்ஸ்

#  பூச்சியியல் – எண்டமாலஜி

#  மண்பாண்டத் தொழில் – செராமிக்ஸ்

#  விலங்குகளின் இடப்பெயர்ச்சி – பயானிக்ஸ்

#  விண்வெளிகோள்களின் ஆராய்ச்சி – அஸ்ட்ரானமி

#  வானவியல் – அஸ்ட்ராலஜி

#  ஆதிமனித தோற்றம், வளர்ச்சி – ஆந்த்ரோபாலஜி

#  சுற்றுப்புற சூழ்நிலையியல் – எக்காலஜி

#  பிறப்பு, இறப்பு பற்றிய புள்ளி விவரம் – டெமோகிராபி

#  ரேகையியல் – டேக்டைலோ கிராஃபி

Tamil General Knowledge Questions And Answers 114

Tamil General Knowledge Questions And Answers 114

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

# விஷங்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சி – டாக்ஸிகாலஜி

# மின்காந்தக் கொள்கை – மாக்ஸ்வெல்

# எலக்ட்ரான் – J.J.தாம்சன்

# மின்பல்பு – தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்

# ஆக்ஸிஜன், நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு – J.B.பிரீஸ்ட்லி

# ஈர்ப்பு விதி – நியூட்டன்

# பெனிசிலின் – சர் அலெக்சாண்டர் பிளெமிங்

# கோள்களின் இயக்க விதி – கெப்ளர்

# சூரியக் குடும்பம் – கோபர் நிகஸ்

# தனிம வரிசை அட்டவணை – மெண்டலீஃப்

# நீராவி எஞ்சின் – ஜேம்ஸ் வாட்

# புவிஈர்ப்புவிசை – சர் ஐசக் நியூட்டன்

# சுருக்கெழுத்து – சர் ஐசக் பிட்மேன்

# கதிரியக்கம் – ஹென்றி பெக்குரல்

# ரேடார் – சர் ராபர்ட் வாட்சன் வாட்

# செல் – ராபர்ட் ஹூக்

# தொலைபேசி – கிரகாம்பெல்

# மக்கள்தொகைகோட்பாடு – மால்தஸ்

# ஜெட் விமானம் – ஃபிராங்க்விட்டில்

# குருடர்களுக்கான எழுத்துமுறை – லூயி பிரெய்லி

# தொலைகாட்சி – J. L. பெயர்டு

# அம்மை தடுப்பூசி – எட்வர்டு ஜென்னர்

# போலியோ தடுப்பு மருந்து – டாக்டர்.ஜோன்ஸ் சால்க்

# டைனமைட் – ஆல்பர்ட் நோபல்

# இன்சுலின் – பேண்டிங்

# இதயமாற்று அறுவை சிகிச்சை – டாக்டர் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்ட்( இதயமாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டவர் P.K.சென்)

# இரத்த ஒட்டம் – வில்லியம் – ஹார்லி

# குளோரோஃபார்ம் – ஹாரிஸன் சிம்ப்ஸன்

# வெறிநாய்க்கடி மருந்து – லூயி பாய்ஸ்டியர்

# எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் – எயின் தோவன்

# பாக்டீரியா – லீவன் ஹூக்

# குவாண்டம் கொள்கை – மாக்ஸ் பிளாங்க்

# எக்ஸ்-ரே – ராண்ட்ஜன்

# புரோட்டான் – ரூதர்போர்டு

# நியூட்ரான் – ஜேம்ஸ் சாட்விக்

# தெர்மா மீட்டர் – ஃபாரன்ஹூட்

# மழையளவை அளக்க – ரெயின் காஜ்

# இதய துடிப்பு மற்றும் நுரையீரலின் இயக்கம் காண
ஸ்டெத்தாஸ்கோப்

Tamil General Knowledge Questions And Answers 113

Tamil General Knowledge Questions And Answers 113

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

# நுண்ணிய பொருட்களை பெரிதுபடுத்தி பார்க்க
மைக்ரோஸ்கோப்

# தூரத்திலுள்ள பொருட்களை தெளிவாகப் பார்க்க
பைனாகுலர், டெலஸ்கோப்

# சமபரப்பை அளக்க உதவும் கருவி – ஸ்பிரிட் லெவல்

# காந்தப் புலங்களை அறிய – மாக்னடோ மீட்டர்

# இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கையை அறிய
ஹிமோசைட்டோ மீட்டர்

# நீராவிப் போக்கின் வீதத்தை அளவிட – கானாங்கின்
போட்டோ மீட்டர்

# ஒளிவிலகல் எண்ணை அளக்க – ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர்

# மின்காந்த அலைவரிசையை பிரிக்கும் கருவி
ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்

# கோளக வடிவப் பொருட்களின் வளைவினை அளக்க
ஸ்பியரோ மீட்டர்

# மிகத்தொலைவிலுள்ள இடத்தின் வெப்பநிலையை அறிய
பைரோ மீட்டர்

# உடலின் வெப்ப நிலையைக் கணக்கிட -தெர்மோ மீட்டர்

# திரவங்களின் அடர்த்தியை அளவிட உதவும் கருவி
பைக்கோமீட்டர்

# படிகங்களின் கோணங்களை அளக்க – கோனியோ மீட்டர்

# ஸ்பிரிட்டுகளிலுள்ள ஆல்கஹாலின் அளவை அளக்க
ஆல்கஹாலோ மீட்டர்

# ஒளியின் அளவை அறிய போட்டோ மீட்டர்

# நீராவி அழுத்தத்தை அளக்க – மானோ மீட்டர்

# சிறு அளவு மின்னோட்டத்தை அளக்க – கால்வனா மீட்டர்

# மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க – வோல்ட் மீட்டர்

# கடலின் ஆழம் அறிய – சோனா மீட்டர்

# விமானங்களின் வேகத்தை அறிய – டேக்கோ மீட்டர்

# கார் ஒடும் வேகத்தை அறிய – ஸ்பீடோ மீட்டர்

# இரத்த அழுத்தத்தை அளக்க – பிக்மோ மானோ மீட்டர்

# சூரியனுக்கு வெகு தொலைவில் உள்ள கோள் – புளூட்டோ

# ஒன்பது கோள்களில் மிகவும் சிறியது – புதன்

# ஒரியான் என்பது – விண்மீன் குழு

# புவி தன்னைத்தானே ஒரு முறை சுற்றிக்கொள்ள ஆகும் காலம்
24 மணி

# சூரியனிடமிருந்து புவியின் அமைவிடம் – மூன்றாவது

# தாவரங்கள் தங்களின் உணவைத் தயாரித்துக் கொள்ளத்
தேவைப்படும் வாயு – கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு

# புவிக்கு அருகில் உள்ள வளிமண்டல அடுக்கு
ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியா

# எரிதலை கட்டுப்படுத்தும் வளி மண்டல பகுதிப் பொருள்
நைட்ரஜன்

# புவியின் உள்மையப் பகுதியில் நிலவும் வெப்பநிலை – 1770

# புவியின் வெளி மையப்பகுதியில் ஐந்தில் ஒரு பகுதியில்
அடங்கியுள்ள தனிமம் – சிலிக்கன்

Tamil General Knowledge Questions And Answers 112

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

# திட்ட அலகு என்பது – SI முறை

# அடி, பவுண்டு, விநாடி என்பது – FPS முறை

# நிலவு இல்லாத கோள் – வெள்ளி

# கோள் ஒன்றினைச் சுற்றி வரும் சிறியபொருளின் பெயர்
நிலவு

# பில்லயன் விண்மீன்கதிர்களின் தொகுப்பு – அண்டம்

# உர்சாமேஜர் என்பது – ஒரு விண்மீன் குழு

# புற ஊதாக் கதிர்களை உறிஞ்சுவது – ஓசோன்

# வேலையின் அலகு – ஜூல்

# 1 குவிண்டால் என்பது – 1000 கி.கி

# கிலோகிராமின் பன்மடங்கு அல்லது துணைப் பன்மடங்கு டன்

# நீரில் சிறிதளவே கரையும் பொருள் – ஸ்டார்ச் மாவு

# நிழற்கடிகாரத்தை முதல் முதலில் பயன்படுத்தியவர்கள்
சுமோரியர்கள்

# புவி ஒரு முறை சூரியனைச் சுற்றி வர ஆகும் காலம் – 3651/4

# தங்க நகைக் கடையில் பயன்படும் தாரசு – மின்னணு தாரசு

# குறை வெப்பநிலைப் பொருட்களின் செயல்பாடுகள்
கிரியோஜனிக்

# செல்லியல் – சைட்டாலஜி

# விலங்கின், தாவர உட்கூடு அமைப்பு – அனாடமி

# காற்றில் திண்ம பொருளின் இயக்கம் – அக்ரோடைனமிக்ஸ்

# ஒலியியல் – அக்கவுஸ்டிக்ஸ்

# தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி – ஆர்க்கியாலஜி

# சித்த மருத்துவம் எதிலிருந்து தோன்றியது – ஆயுர்வேத
மருத்துவத்திலிருந்து

# ரேபிஸ் என்பது – வெறிநாய் கடி

# மனிதனின் தலையில் உள்ள எலும்புகளின் எண்ணிக்கை – 22

# கரைந்துள்ள உப்புகள் அதிகம் இருப்பது – கடல் நீர்

# எரியும் கழிவுகளை தொடர்ந்து எரிப்பதால் நடைபெறுவது – காற்று
மாசுறுதல்

# வெள்ளை செல்கள் குறையும் போது உண்டாகும் நோய்
– லியூக்கோசைட்டுகள்.

# மூளையின் எடை – 1.36 கிலோகிராம்

# உணவுப் பொருளைக் கடத்தும் திசு – புளோயம்

# எளிய திசுக்கள் – பாரன்கைமா, கோலன்கைமா, ஸ்கிளிரென்கைமா

# நாவில் சுவையை அறிய உதவும் அமைப்புகள் – சுவை அரும்புகள்

# கரப்பான் பூச்சியின் இதயம் எத்தனை அறைகளாகப் பிரிகிகப்பட்டுள்ளது
– 13 அறைகளாக

# இருட்டுப்பூச்சி என்பது – கரப்பான் பூச்சி

# கரப்பான்பூச்சியின் கூட்டுக்கண்ணில் அடங்கியுள்ள தனிக் கண்ணின்
பெயர் – ஓமாட்டிடியம்

# கரப்பான் பூச்சியின் மேல் உதடு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது – லேப்ரம்

# கரப்பான் பூச்சியின் சுவாசக் குழாயின் பெயர் – டிரிக்கியா

Tamil General Knowledge Questions And Answers 111

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

# கால்நடைகளுக்கு வரும் பாக்டீரிய நோய்களில் ஓன்று – ஆன்த்ராக்ஸ்.

# கால்நடைகளின் வாய் மற்றும் பாதங்களைத் தாக்கும் வைரஸ் நோய்
கோமாரி நோய்

# குடிநீரைத் தூய்மைப்படுத்தப் பயன்படும் வேதிப் பொருள் – கால்சியம்
குளோரோ ஹைப்போ குளோரைட்.

# சின்ன அம்மைக்குத் தடுப்பூசி முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் – எட்வர்டு
ஜென்னர்.

# எலும்புருக்கி நோய்க்குக் கொடுக்கப்படும் மருந்து – ஐஸோநியாசிட்

# DTP தடுப்பூசியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் நோய்கள் – டிப்தீரியா, கக்குவான், இரண ஜன்னி

# BCG தடுப்பூசியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் நோய் – காச நோய்

# காலரா பரவக் காரணமான நுண்ணுயிர் – விப்ரியோ காலரே

# நலம் என்பதன் முப்பரிமாணங்கள் – உருப்பரிமாணம், உளப்பரிமாணம் மற்றும் சமூக பரிமாணம்

# அக்காலிபா இண்டிகா என்பது எத்தாவரம் – குப்பை மேனி

# அகாலிபா எனும் மருந்து எந்த தாவரத்திலிருந்து கிடைக்கிறது – குப்பை மேனி

# கடத்திகளின் மூலம் கடத்திகளின் மூலம் பரவும் நோய் – ரேபிஸ்

# எலும்புருக்கி நோய் – தொற்றும் தன்மையுடைய நோய்

# குழந்தைகளின் தைராய்டு சரப்பி சரிவர வேலை செய்யாவிட்டால்
தோன்றும் நோய் – கிரட்டினிசம்

# புகையிலையில் இருக்கும் நச்சுப் பொருள் – நிக்கோடின்.

# ஈரடுக்கு உயிரிகள் என்பவை – குழியுடலிகள்

# கோடைக்காலத்தில் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய மழை – வெப்பச் சலன மழை

# காற்றில் உள்ள நீராவியின் அளவே – ஈரப்பதம்

# வடஇந்தியச் சமவெளிகளில் மே, ஜூன் மாதங்களில் வீசும் காற்று – லூ

# ஈரப்பதத்தை அதிக நாட்கள் தேக்கி வைக்கும் மண் – கரிசல் மண்

# நன்செய்ப் பயிர்களுக்கு மிகவும் ஏற்ற மண் – வண்டல் மண்

# மணல் ஆறு என குறிப்பிடப்படுவது – கடற்கரை

# புன்செய்ப் பயிர்களுக்கு ஏற்ற மண் – செம்மண்.

# செம்மண்ணின் சிவப்பு நிறத்திற்குக் காரணம் – அதில் உள்ள இருந்பு
ஆக்சைடு.

# ஒரு சமூக நோய் என வழங்கப்படுவது – தொழுநோய்

# DTP தடுப்பூசியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் நோய்கள் – டிப்தீரியா,
கக்குவான், இரண ஜன்னி

# BCG தடுப்பூசியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் நோய் – காச நோய்

Tamil General Knowledge Questions And Answers 110

Tamil General Knowledge Questions And Answers 110

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

# கடத்திகளின் மூலம் கடத்திகளின் மூலம் பரவும் நோய் – ரேபிஸ்

# எலும்புருக்கி நோய் – தொற்றும் தன்மையுடைய நோய்

# குழந்தைகளின் தைராய்டு சரப்பி சரிவர வேலை செய்யாவிட்டால் தோன்றும் நோய் – கிரட்டினிசம்

# புகையிலையில் இருக்கும் நச்சுப் பொருள் – நிக்கோடின்.

# ஈரடுக்கு உயிரிகள் என்பவை – குழியுடலிகள்

# கூட்டுக்கண்களைப் பெற்றுள்ள தொகுதி உயிரிகள் – கணுக்காலிகள்

# தாவரங்களின் பொதுவான உணவு – கார்பன்-டை-ஆக்சைடு

# புவிக்கோளத்தின் மீது கிழக்கு மேற்காக வரையறுக்கப்பட்ட கற்பனைக் கோடுகள் – அட்சக்கோடுகள்.

# புவிக்கோளத்தின் மீது வரையப்பட்ட முதன்மைத் தீர்க்கக்கோடு அமைந்துள்ள இடம் – லண்டன்.

# செம்மண் சிவப்பாக இருக்கக் காரணம் – இரும்பு ஆக்சைடு

# ஆல்ப்ஸ் மலை அமைந்துள்ள கண்டம் – ஐரோப்பா

# கறுப்பு நிறமுடைய மண் – கரிசல் மண்.

# இந்தியாவில் காணப்படும் மண் வகைகள்- ஐந்து

# கழிமுகம் என்பது – ஆறு கடலுடன் கலக்கும் இடம்.

# இடைநிலைத் தாவரத்திற்கு உதாரணம் – மா, பலா, கொய்யா

# தாவரங்களின் புறதோற்ற அமைப்பில் காணப்படுபவை – வேர், தண்டு, இலை

# தாவரங்களின் பொதுவான உணவு – கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு

# விழித்திரையில் ஒளி உணர் செல்கள் காணப்படாத பகுதியின் பெயர்
– குருட்டுத்தானம்

# கூட்டு நுண்ணோக்கியின் கண்ணருகு லென்ஸின் குவியதூரம் – அதிக
குவிதூரம் கொண்டது.

# குதிரைத் திறன் – 246 வாட்

# எளிய நுண்ணோக்கியின் இறுதியாகத் தெரியும் பிம்பம் – பெரிய நேரான மாயபிம்பம்

# புரோட்டோசோவாக்களில் கழிவுநீக்கம் எதன் மூலம் நடைபெறுகிறது
– சுருங்கும் நுண்குமிழ்கள் மூலம்

# புவிஈர்ப்பு எந்தப் பகுதியில் அதிகமாக இருக்கும் – துருவப்பகுதியில்.

# அதிர்வெண்ணின் வழி அலகு – ஹெர்ட்ஸ்

# பாஸ்கல் – அழுதத்தின் வழி அலகு

# ஒளிச்செறிவின் அலகு – கேண்டலா

# பல சிற்றினங்களின் தொகுப்பு – பேரினம்

# மஞ்சள் காமாலை நோயைக் குணப்படுத்துப் பயன்படும் தாவரம்
– கீழாநெல்லி

# நிலத்தில் 1 க.செ.மீ மண் உருவாக ஆகும் காலம் – 1000 ஆண்டுகளுக்கு

Tamil General Knowledge Questions And Answers 109

Tamil General Knowledge Questions And Answers 109

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

# எண் மதிப்பையும், திசைப் பண்பையும் பெற்றிருக்கும் அளவுகளுக்கான பெயர்
– வெக்டர் அளவு

# எண் மதிப்பை மட்டும் பெற்றிருக்கும் அளவுகளுக்கான பெயர்
– ஸ்கேலார் அளவு.

# ஒரு மில்லி மீட்டரை விட குறைவான நீளத்தை அளக்க உதவும் கருவி
– வெர்னியர் அளவுகோல்

# இயற்பியல் தராசின் மிகக் குறைவான எடைக்கல் – 10 மி.கிராம்

# இயற்பியல் தராசின் மிக அதிகமான எடைக்கல் – 2000 கிராம்

# விழிக்கோளத்தின் எப்படலம் வழியே ஒளி ஊடுருவாது – விழிவெளிப்படலம்

# கண்ணின் குறைபாடுகள் – கிட்டப்பார்வை, தூரப்பார்வை

# மீட்டர் அளவுகேலில் மீச்சிற்றளவு – 1 மி.மீ

# வினாடி ஊசலின் நீளம் – 100 செ.மீ

# ஐந்துலக வகைப்பாட்டு முறையைப் புகுத்தியவர் – விட்டேக்கர்

# இடம் விட்டு இடம் நகராத விலங்குயிரி – பவளப்பூச்சி

# லில்னேயஸ் வெளியிட்ட நூல்கள் – லிஸ்டமாநேச்சுரே, ஜெனீரா பிளாண்டாரம்

# பால் இனப்பெருக்க முறை வகைப்பாட்டினைத் தந்தவர் – லின்னேயஸ்

# இதய நோயாளிகள் பயன்படுத்த வேண்டிய தாவரம் – சூரியகாந்தி எண்ணெய்

# காலனி அமைவு கொண்ட பாசி – வால்வாக்ஸ்

# தாவர உலகத்தின் இருவாழ்விகள் – பிரையோஃபைட்டுகள்

# ஒரு வித்திலைத்தாவரம் – ஆர்க்கிடுகள்

# காந்த மூலக்கூறுக் கொள்கையினை உருவாக்கியவர் – ஜேம்ஸ் ஈவிங்

# மனிதனின் இரத்த சுழற்சியைக் கண்டறிந்தவர் – வில்லியம் ஹார்வி

# எரித்ரோசைட்டுகள் என்பவை – சிவப்பு இரத்த செல்கள் RBC

# இரத்த சிவப்பணுக்களின் ஆயுட்காலம் – 100 – 120 நாட்கள்

Tamil General Knowledge Questions And Answers 108

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

# தமிழ்த்தென்றல், தமிழ் முனிவர், தமிழ்ப்பெரியார், தொழிலாளர் தந்தை – திரு.வி,க.

# தமிழ்த் தாத்தா – உ.வே.சாமிநாத ஐயர்

# வைணவம் தந்த செல்வி, சூடிக்கொடுத்த சுடர்கொடி – ஆண்டாள்

# நவீன கம்பர் – மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை

# ரசிகமணி – டி.கே.சி

# தத்துவ போதகர் – இராபார்ட் – டி – நொபிலி

# தமிழ்நாட்டின் ஜென் ஆஸ்டின் – அநுத்தமா

# தமிழ்நாட்டின் ஜேம்ஸ் உறாட்லி – சுஜாதா

# தென்னாட்டு தாகூர் – அ.கி.வேங்கடரமணி

# மொழி ஞாயிறு – தேவநேயப் பாவாணர்

# இசைக்குயில் – எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி

# வேதரத்தினம் பிள்ளை – சர்தார்

# கரந்தைக் கவிஞர் – வேங்கடாஜலம் பிள்ளை

# தசாவதானி – செய்குத் தம்பியார்

# செக்கிழுத்த செம்மல், கப்பலோட்டிய தமிழன் – வ.உ.சி

# மே தினம் கண்டவர் – சிங்கார வேலனார்

# பகுத்தறிவு பகலவன், சுயசரிதைச் சுடர் பெரியார் – ஈ.வே.ராமசாமி

# தென்நாட்டு பெர்னாட்ஷா, தென்நாட்டுக் காந்தி, பேரறிஞர்
– அறிஞர் அண்ணா

# தமிழ்நாட்டின் மாப்பஸான் – புதுமைப்பித்தன்

# தமிழ்நாட்டின் வோர்ட்ஸ்வோர்த், தமிழ்நாட்டுத் தாகூர்
– வாணிதாசன்

# உவமைக் கவிஞர் – சுரதா

# நவரசம் என்பவை – நகைப்பு, அழுகை, இளிவரல், மருட்கை,
அச்சம், பெருமிதம், வெகுளி(சினம்), உவகை. சாந்தம்.

# ஐந்திலக்கணம் என்பவை – எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி

# எண் வகை மெய்ப்பாடுகள் எவை – நகைப்பு, அழுகை, இளிவு,
மருட்கை, அச்சம், பெருமிதம், வெகுளி, உவகை.

# பசிவந்தால் பத்தும் பறந்து போகும் அந்த பத்து – மானம், குலம்,
கல்வி, வண்மை, அறிவுடைமை, தானம், தவம், உயர்ச்சி,
தாளாண்மை, காதல் வேட்கை முதலியன.

# கலம்பகத்தின் உறுப்புகள் – கலம் -12, பகம் – 6, மொத்தம் = 18

# சிற்றிலக்கியங்களில் எத்தனை வகை – 96 வகை

# ஐந்தமிழ் – இயற்றமிழ், இசைத்தமிழ், நாடகத்தமிழ், அறிவியல்
தமிழ், ஆய்வுத் தமிழ்.

# மனச்சோர்வின்றி செயாற்றும் பண்பினை உணர்த்தும் திருக்குறள்
அதிகாரம் – ஊக்கமுடைமை.

# நாமக்கல் கவிஞரின் பிறந்தநாள் – 19.10.1988.

# அகத்திணை – குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை,
கைக்கிளை, பெருந்திணை

# புறந்திணை – வெட்சி, வஞ்சி, உழிஞை, தும்பை, வாகை, காஞ்சி,
பாடாண்

# கல்வியில்லாப் பெண் களர்நிலம் போன்றவள் – பாரதிதாசன்

# வைக்கம் வீரர் –பெரியார்

# யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் – கணியன் பூங்குன்றனார்.

# ஒப்பிலக்கணத் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் – கால்டுவெல்

# புலி தங்கிச் சென்ற குகை போன்றது – வீரத் தாயின் வயிறு

# நீர் வழிப் படூம் புணை போல் – ஊழ்வழிச் செல்லும் உயிர்

# கதிரவனைக் கண்ட தாமரை போல – மகிழ்ச்சி

Tamil General Knowledge Questions And Answers 107

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

# சிவப்பு இரத்த செல்கள் எண்ணிக்கையில் குறைவதால் ஏற்படுவது
இரத்த சோகை

# இரப்பை நீரில் காணப்படும் நொதிகள் – ரெனின், பெப்சின், லிப்பேஸ்

# கேசினோஜனை கேசினாக மாற்றும் நொதி – ரெனின்.

# மெட்டாபோலி என்பது – உடல் சுருக்க இயக்கம்.

# சுய ஜீவி ஊட்டமுறையைக் கொண்டவை – தாவரங்கள்

# இடம் விட்டு இடம் நகரும் தாவரம் – கிளாமிடோமோனஸ்

# அல்லியம் சட்டைவம் என்பது – வெங்காயம்

# பரிணாமக் கோட்பாட்டை விளக்கியவர் – டார்வின்

# இரு பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் – லின்னேயஸ்

# பற்களின் வளர்ச்சி திசையில் மட்டுமே பற்களைத் துலக்க வேண்டும்.

# மனித பால்பற்களின் எண்ணிக்கை – 20

# உணவுப் பொருளைக் கடித்து வெட்டுவதற்கு பயன்படும் பற்கள்
வெட்டும் பற்கள்

# உணவுப் பொருளைக் கிழிக்க பயன்படும் பற்கள் – கோரைப் பற்கள்

# நாட்பட்ட பற்சிதைவு நோய் – பயோரியா

# அறிவுப் பற்கள் – மூன்றாவது பின் கடவாய் பற்கள்

# நிலைத்த பற்களின் எண்ணிக்கை – 32

# வைட்டமின் ஏ குறைவினால் உண்டாகும் நோய் – சிரோப்தால்மியா

# வைட்டமின் சி குறைவினால் உண்டாகும் நோய் – ஸ்கார்வி

# அதிக கலோரி தரும் உணவை உட்கொள்வதால் உண்டாகும் நோய்
உடல் பருமன்

# தயாமின் பி1 குறைவினால் தோன்றும் குறைநோய் – பெரி- பெரி

# இரத்தம் உறையத் தேவையான வைட்டமின் – கே

# கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின் – ஏ, டி, இ, கே

# நெல்லிக் கணியில் காணப்படும் வைட்டமின் – சி

# சூரிய ஒளியினால் தோலில் உருவாக்கப்படும் வைட்டமின் – டி

# பெருங்குடலில் வாழும் பாக்டீரியங்களால் உருவாக்கப்படும் வைட்டமின்
கே

# வைட்டமின் பி1 என்பதன் வேதிப் பெயர் – தயாமின்

# வைட்டமின் பி12 குறைவினால் ஏற்படும் நோய் – அனிமியா

# அட்டையின் உணவு – இரத்தம்

# புகையில் உள்ள நச்சு வேதிப்பொருள் – பென்சோபைரீன்

# எம்ஃபைசிமா என்பது – சுவாச நோய்

# தேனைப் பெறுவதற்காக தேனீக்கள் வளர்க்கும் முறை – ஏபிகல்சர்

# செவிகளால் சுவாசிப்பது – மீன்

# தேனீ ஒரு சமூக உயிரியாகும்.

# ஒரு தேன் கூட்டில் 90 சதவீத ஈக்கள் – வேலைக்கார தேனீ

Tamil General Knowledge Questions And Answers 106

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

# வேலைக்கார தேனீக்களின் தோலில் காணப்படும் சரப்பி – மெழுகு சுரப்பி

# தேன் கூட்டில் லார்வாக்களுக்கு அளிக்கப்படும் உணவு – ராயல் ஜெல்லி

# இரத்த சோகைக்குக் காரணமான வைட்டமின் – வைட்டமின் பி12

# பெரியவர்களுக்கு வைட்டமின் டி குறைவினால் வரும் குறைநோய்
ஆஸ்டியோ மலேஷியா

# தண்டு எத்தகைய ஒளிநாட்டம் கொண்டது – நேர் ஒளி நாட்டம்

# விதையின் எப்பகுதி தண்டாக வளர்கிறது – முளைக்குருத்து

# பின்னுக்கொடிக்கு எடுத்துக்காட்டு – வெங்காயம்

# வறண்ட நிலத்தாவரம் – சப்பாத்திக்கள்ளி

# இலைகள் முட்களாக மாறியுள்ள தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு
சப்பாத்திக்கள்ளி

# தூண் வேர்கள் கொண்ட தாவரம் – ஆலமரம்

# சவுக்கில் இலைகள் எவ்வகை மாற்றமடைந்துள்ளன – செதில் இலைகளாக

# மறுசுழற்சி செய்யும் விலங்கினம் – மண்புழு

# இரப்பர் மரத்தின் தாவரவியல் பெயர் – ஹீவியா பிரேசிலியன்சிஸ்

# சிகரெட் புகையில் காணப்படும் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு பொலோனியம் – 210

# DDT என்பது ஒரு பூச்சிக்கொல்லிக்கு ஒர் உதாரணமாகும்.

# வேறுபட்ட முனைகளை அருகில் எடுத்துச் சென்றால் நிகழுவது – ஈர்க்கும்.

# வெலாமன் திசு தாவரத்தில் காணப்படுவது – வாண்டா

# உமிழ்நீரில் காணப்படும் நொதி – டயலின்

# பச்சையமுள்ள பல செல் தாவர உயிரிகள் எந்த வகையைச் சேர்ந்தது
பிளாண்டே

# பச்சையமற்ற தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு – அகாரிகஸ்

# இரு வாழ்விற்கு எடுத்துக்காட்டு – தவளை

# ஆந்த்ராக்ஸ் நுண்ணுயிரிகளைக் கடத்துவது – ஈ

# ஆணிவேரின் மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு – பீட்ரூட்

# கரையாத உணவுப் பொருள் கரையும் எளிய பொருளாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி – செரித்தல்

# சல்லிவேர்த் தொகுப்பு காணப்படும் தாவரம் – கரும்பு

Engnish General Science Questions And Answers 003

Engnish General Science Questions And Answers 003

Engnish General Science Questions And Answers

General Science questions and qnswers with tests for practice free online. These questions not only develop of your I.Q. but will useful for upcoming government exams also.

1. Which of the following is the best conductor of Electricity ?
(A) Ordinary water (B) Sea water
(C) Boiled water (D) Distilled water (Ans : B)

2. Balloons are filled with–
(A) Helium (B) Oxygen
(C) Nitrogen (D) Argon (Ans : A)

3. The charcoal used to decolourise raw sugar is–
(A) Animal charcoal (B) Sugar charcoal
(C) Cocoanut charcoal (D) Wood charcoal (Ans : D)

4. Washing soda is the common name of–
(A) Calcium Carbonate (B) Calcium Bi-Carbonate
(C) Sodium Carbonate (D) Sodium Bi-Carbonate (Ans : C)

5. The filament of electric bulb is made of–
(A) Iron (B) Nichrome
(C) Tungsten (D) Graphite (Ans : C)

6. Bleaching powder is made from–
(A) Sulphur dioxide and gypsum (B) Chlorine and Charcoal
(C) Soda ash and lime (D) Lime and Chlorine (Ans : D)

7. Brass is an alloy of–
(A) Nickel and Copper (B) Copper and Silver
(C) Nickel and Zinc (D) Zinc and Copper (Ans : D)

8. The element required for Solar energy conversion–
(A) Beryllium (B) Silicon
(C) Tantalum (D) Ultra pure carbon (Ans : B)

9. Monazite is an ore of–
(A) Sodium (B) Titanium
(C) Thorium (D) Zirconium (Ans : C)

10. The gas usually causing explosions in coal mines is–
(A) Hydrogen (B) Carbon monoxide
(C) Air (D) Methane (Ans : D)

11. Cotton fibers are made of–
(A) cellulose (B) starch
(C) proteins (D) fats (Ans : A)

12. Which of the following ores does not contain iron?
(A) Haematite (B) Magnetite
(C) Limonite (D) Cassiterite (Ans : D)

13. Which variety of glass is heat resistant ?
(A) Hard glass (B) Flint glass
(C) Pyrex glass (D) Bottle glass (Ans : C)

14. Which of the following is used for removing air bubbles from glass during its manufacture ?
(A) Fledspar (B) Arsenic oxide
(C) Potassium Carbonate (D) Soda Ash (Ans : B)

15. What are soaps ?
(A) Salts of silicates (B) Ester of heavy fatty acids
(C) Sodium or potassium salts of heavier fatty acids (D) Mixture of glycerol and alcohol (Ans : C)

16. In which following processes light energy is converted into chemical energy ?
(A) Respiration (B) Fermentation
(C) Photosynthesis (D) Photorespiration (Ans : C)

17. Cooking oil can be converted into vegetables ghee by the process of–
(A) Oxidation (B) Hydrogenation
(C) Distillation (D) Crystallisation (Ans : B)

18. Photosynthesis is–
(A) An exothermic process (B) An endothermic process
(C) A neutral process (D) A thermostatic process (Ans : B)

19. J. B. Sumner isolated first enzyme from Jackbeans as–
(A) amylase (B) trypsin
(C) urease (D) renin (Ans : C)

20. Enzymes are absent in–
(A) fungi (B) bacteria
(C) viruses (D) algae (Ans : C)

21. The enzymes sucrase acts on–
(A) sucrose only (B) sucrose and starch
(C) all disaccharides (D) any organic monomer (Ans : A)

22. C.T. Scanning uses–
(A) Ultrasound waves (B) Gamma rays
(C) X-rays (D) None of the above (Ans : A)

23. Chemically ‘speropolenin’ is a / an–
(A) co-polymer of carotinoid and fatty acid (B) Carbohydrate
(C) Propene (D) Lactic acid (Ans : A)

24. A mixture of salt and sand can be separated by–
(A) Sublimation (B) Dissolving water
(C) Gravity separation (D) Dry distillation (Ans : B)

25. PVC is obtained by the polymerisation of–
(A) propane (B) vinyl chloride
(C) styrene (D) Acetylene (Ans : B)
– See more at: http://www.allexamgurublog.com/2008/12/general-science-objective-questions_4733.html#sthash.LFl51fZl.dpuf

English General Knowledge Questions and Answers 046

English General Knowledge Questions and Answers

Coding and Decoding Questions with Answers MCQ of reasoning are very useful in Management (CAT, MAT), IBPS (PO and Clerk), SSC, SBI, LIC and other competitive exams.
1. In a certain code, GIGANTIC is written as GIGTANCI. How is MIRACLES written in that code?
(a) MIRLCAES (b) MIRLACSE (c) RIMCALSE (d) RIMLCAES

2. In a certain code, RPODUCTS is written as NPMBSARQ. How is COMPREHENSION written in that code?
(a) AMKNPCFCLOMLQ (b) AMKNPCFCLQGML (c) AMKNPCFCLQGNL (d) AMKNPCFCKOML

3. If CARPET is coded as TCEAPR, then the code for NATIONAL would be–
(a) NLATNOIA (b) LANOITAN (c) LNAANTOI (d) LNOINTAA

4. In a code language if POSE is coded as OQNPRTDF, then the word TYPE will be coded as–
(a) SUXZOQFD (b) SUXZQOFD (c) SUXZOQDF (d) SUXZQODE

5. In a certain code language’ COMPUTRONE’ is written as ‘PMOCTUENOR’. How is ‘ADVANTAGES’ written in that code language?
(a) AVDATASEGN (b) NAVDASEGAT (c) AVDATNSEGA (d) SEGATNAVAD

6. If in a code language MADRAS is coded as TBSEBN, then NEW DELHI will be coded as–
(a) JNKFEXFO (b) JIMFFUFO (c) JIMFEXFO (d) JIMFEXEP

7. If SYSTEM is written as SYSMET, and NEARER as AENRER, then FRACTION will be coded as:
(a) ARFITOON (b) CARFNOIT (c) ARFITCNO (d) NOITCARF

8. If ZUBIN is coded as ATCHO, then MEHTA will be coded as–
(a) NDIUB (b) NDISB (c) NDGSB (d) NDHSI

9. If EQOKYO stands for DOLLAR, and QQXMBP stands for POUNDS, then the code for MARK will be–
(a) NCUO (b) NCUJ (c) NCQI (d) NCPH

10. If in certain code language, UNTENSIL is coded as WVGPUKN, then which word would be coded as DMSFXG?
(a) BKQEVE (b) BKQDWE (c) BKQDWF (d) BKQDVE

11. In a certain code BROUGHT is written as SGFVAQN. How is SUPREME written in that code?
(a) FNFSRTO (b) RTOSDLD (c) DLDSRTO (d) DLDSTVQ

12. Using the above coding procedure, ‘creatures killed watchman’ would be coded as–
(a) maw gaw daw (b) maw vaw naw (c) gawk aw daw (d) gaw new kaw

13. If you use the above coding procedure, how would you code ‘cik’?
(a) is (b) Mohan (c) there (d) reaching

14. According to the above code, ‘Men need encouragement’ would be–
(a) 167 (b) 258 (c) 268 (d) 157

15. In a certain language, ‘Tom Kun Sud’ means ‘Dogs are barking,’ ‘Kun Jo Mop’ means ‘Dogs and hourse’, and ‘Mut Tom Ko’ means ‘Donkeys are mad’. Which word in that language means ‘barking’?
(a) Sud (b) Kun (c) Jo (d) Tom

Answers–
1. (b) First three letters of the word are kept as they are sixth letter comes at fourth place shifting fourth and fifth letters to fifth and sixth places, respectively and the last two letters are exchanged.
2. (b) Each latter of the word has been written two letters back in the coded word, as their positions in the alphabet.
3. (c) Letters of the basic word are written in the coded word in such a way that last and first letters, second last and second letters, third last and third letter and so on are written together in the coded word.
4. (c) The word has been coded in such a way that codes for letter P are OQ (One letter behind and one letter ahead of P in alphabet). Similarly, codes for O are NP and so on.
5. (c) First four letters are reversed, two middle are reversed and then last four letters are reversed. Therefore, the word ADVANTAGES would be coded as AVDATNSEGA. Hence, option (c) is the correct answer.
6. (c) Last letter of the coded word is the next letter of the first letter of the basic word, second last letter is the next letter of the second one and so on in the alphabetical order.
7. (b) Letters of first half of the word are reversed, and than the letters of the second half of the word are reversed.
8. (b) Letters at the odd places are coded one letter ahead, and letters at the even places are coded one letter behind in the alphabetical order.
9. (c) Letters of first half of the word are coded with a gap of 0,1,2 letters in the forward direction, and letters of the second half are coded with a gap of 0,1,2 letters in the backward direction in alphabetical order.
10. (d) Each letter of the first word has been coded two letters ahead in the alphabetical order.
12. (a) Using the above procedure, we see that ‘maw gaw daw’ means creatures killed watchman.
13. (c) Code for ‘cik’ is ‘there’.
14. (d) In the first and fourth sentences, common word is ‘are’ and common number is 2, hence ‘are’ stands for ‘2’. Form the first and third sentences, ‘very’ stands for ‘3’. Form first and second sentences, ‘busy’ stands for ‘4’. So from the first statement ‘Men’ stands for ‘1’. Similarly, ‘need’ stands for ‘7’. From this we conclude that ‘Men need encouragement’ will be coded as ‘157’.
15. (a) In the first and second sentence, common word is ‘Dogs’ and common code is ‘Kun’. In the first and third sentences, common word is ‘are’ and common code is ‘Tom’. Therefore, form first sentence we get that ‘Sud’ stands for barking’.

Tamil General Knowledge Questions And Answers 105

Tamil General Knowledge Questions And Answers 105

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

# மண் அரிப்பைத் தடுப்பது – வேர்த்தொகுப்பு

# தண்டுக் கிழங்கிற்கு எடுத்துக்காட்டு – உருளைக் கிழங்கு

# கிராண்ட் கேன்யான் பள்ளத்தாக்கு அமைந்துள்ள நாடு – வட அமெரிக்கா

# கடலிலேயே மிகப் பெரிய கடல் – பசுபிக் பெருங்கடல்

# கடல் மட்டத்திலிருந்து 0 – 300 மீட்டர்கள் வரை உயரம் கொண்ட பரந்து

# விரிந்த நிலப்பரப்பின் பெயர் – சமவெளி

# இரப்பர் மரத்தின் தாவரவியல் பெயர் – ஹீவியா பிரேசிலியன்சிஸ்

# இரப்பர் தாவரத்தை முதன்முதலில் கண்டுபிடித்தவர் – கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ்

# புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு எந்த தாவரத்திலிருந்து மருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது – நித்தியக் கல்யாணி

# அபரிமிதமான ஒழுங்கற்ற செல் வளர்ச்சியே – புற்றுநோய்

# தென் அமெரிக்காவில் அமைந்துள்ள சமவெளி -லியானாஸ் சமவெளி

# கொராடோ பீடபூமி அமைந்துள்ள கண்டம் – வடஅமெரிக்கா

# திபெத் பீடபூமி அமைந்துள்ள நாடு – கிழக்கு ஆசியா

# நிமிடங்களே அரசராக இருந்தவர் யார் ?
14 ம் லூயி

# அமெரிக்காவில் அடிமை முறையை ஒழித்தவர் யார் ?
ஆபிரகாம் லிங்கன்

# பிரான்ஸ் நாட்டில் செவாலியே விருது பெற்ற முதல் இந்தியர் யார்?
சிவாஜி கணேசன்

# சுதந்திர இந்தியாவின் கடைசி வைஸ்ராய் யார் ?
மெளண்ட்பேட்டன் பிரபு

# இந்தியாவின் மிக நீளமான இரயில் பாலம் எது ?
சோன் பாலம்

# சீன நாட்டின் தேசிய விளையாட்டு எது ?
பிங்பாங்

# செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தை நிறுவியவர் யார் ?
ஹன்றி டுனண்ட்

# காஷ்மீர் சமஸ்தானம் இந்தியாவுடன் எப்போது இணைந்தது ?
1947-ல்

# உலகின் பெரும்பாலான மக்களளால் பேசப்படும் மொழி என்ன?
மாண்டரின் – சீன மொழி

# பாகிஸ்தானின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் யார் ?
முகம்மது அலி ஜின்னா

# பசுமைப்புரட்சிக்கு காரணமான பயிர் எது ?
கோதுமை

# சணல் உற்பத்தி அதிகமாக உள்ள மாநிலம் எது ?
மேற்கு வங்காளம்

# நமது உடலின் வியர்க்காத பகுதி எது ?
உதடுகள்

# ஒட்டகத்துக்கு வேர்க்காதது ஏன் ?
அதற்கு வியர்வை நாளங்கள் கிடையாது

# ஸ்பெயின் நாட்டின் தேசிய சின்னம் எது ?
கழுகு

# ’ஆசியாவின் வைரம்’ என்று அழைக்கப்படும் நாடு எது ?
இலங்கை

# ஒரு மண்டலம் என்பது எத்தனை நாட்கள் ?
48 நாட்கள்

Tamil General Knowledge Questions And Answers 104

Tamil General Knowledge Questions And Answers 104

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

#  வேர் இல்லாத தாவரம் எது ?
இலுப்பை

#  இந்தியர்களே ஆரம்பித்த முதல் வங்கி எது ?
பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்

#  இந்தியாவில் எந்த நகரில் அரண்மனைகள் அதிகம் உள்ளன?
கொல்கத்தா

#  ஹாலந்து நாட்டின் முந்தைய பெயர் என்ன ?
நெதர்லாந்து

#  மிகச்சிறிய தேசியக்கீதம் பாடப்படும் நாடு எது ?
ஜப்பான்

#  உலகின் மிகப்பெரிய சமுத்திரம் எது ?
பசிபிக் பெருங்கடல்

#  மூன்று தலைநகரங்களை கொண்டுள்ள நாடு எது ?
தென்ஆப்பிரிக்கா

#  பிளாஸ்டிக்-ல் பாலம் கட்டியுள்ள நாடு எது ?
ஸ்காட்லாந்து

#  இந்தியாவின் முதல் பெண் மேயர் யார் ?
தாரா செரியன்

#  நீரில் அதிகமாக கரையும் வாயு எது ?
அமோனியா

#  நீருக்குள் பறக்கும் பறவைஎது ?
பெங்குயின்

#  கைபர் கணவாயின் நீளம் என்ன ?
33 மைல்கள்

#  கிரகங்களில் வேகமாகச் சுழலக்கூடியது எது ?
வியாழன்

#  பச்சையம் இல்லாத தாவரம் எது ?
காளான்

#  சோதனைக்குழாய் மூலம் எருமைக்கன்றை உருவாக்கியநாடு எது ?
இந்தியா

#  மனித உரிமை தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ?
டிசம்பர்

#  நீந்தத் தெரியாத மிருகம் எது ?
ஒட்டகம்

#  எகிப்தின் வெள்ளைத் தங்கம் எது?
பருத்தி

#  எல்லோரா குகைகள் அமைந்துள்ள நாடு எது?
அவுரங்காபாத்

#  இந்தியாவின் பெரிய நகரம் எது ?
கொல்கத்தா

#  மிக உயரமான எரிமலை எது ?
கேடபாக்சி

#  கங்காரு தாவும் தூரம் எவ்வளவு ?
15 அடி

#  இடிதாங்கியை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
பெஞ்சமின் ஃபிராங்க்ளின்

#  ஆயுள் முழுவதும் மாறாதது எது?
ரத்தவகை

#  பெல்ஜிய விமான சர்வீஸின் பெயர் என்ன?
சபீனா

#  பிராகிருதமும் தமிழும் கலந்த மொழி எது?
தெலுங்கு மொழி

#  குதுப்மினார் சதுக்கத்தில் நிழல் விழாத நாள் எது?
ஜீலை

Tamil General Knowledge Questions And Answers 103

Tamil General Knowledge Questions And Answers 103

Tamil General Knowledge Questions And Answers

பொது அறிவு வினா விடைகள்

# காசி ராங்கோ என்னும் சரணாலயம் எங்குள்ளது?
அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில்

# சுந்தரவனக்காடுகள் காணப்படும் இடம் எது?
கங்கை டெல்டா பகுதி

# ஓரிசாவில் மீன்பிடிப்பு பகுதியாக விளங்குவது எது?
சில்கா ஏரி

# சணலின் சிறப்புப் பெயர் என்ன?
தங்க இழை

# இந்தியாவில் கரும்பு அதிக அளவில் பயிரிடப்படும் மாநிலம் எது?
உத்திரப்பிரதேசம்

# ஆக்டோபஸிக்கு எத்தனை இதயங்கள்?
மூன்று

# பறக்க இயலாத பறவை ?
நெருப்புக் கோழி

# அமெரிக்காவின் முதல் ஜனாதிபதி யார் ?
ஜார்ஜ் வாஷிங்டன்

# ஸ்பெயின் நாட்டின் தேசியப் பெயர் என்ன ?
எஸ்பானா

# செவ்வாய் கிரகத்துக்கு எத்தனை துனை கோள்கள் உள்ளன?
இரண்டு

# இந்தியாவின் மிகப்பெரிய விளையாட்டு ஸ்டேடியம் எங்குள்ளது?
கொல்கத்தா யுவபாரதி ஸ்டேடியம்

# கடலில் கலக்காத நதி எது ?
யமுனா

# விஜய நகரத்தை தாக்கி அழித்தவர்கள் யார் ?
பாமினி அரசர்கள்

# கூடுகட்டாத பறவை எது ?
குயில்

# பிரமிடுகள் உள்ள நாடு எது?
எகிப்து

# காமன்வெல்த் கூட்டமைப்பில் எத்தனை நாடுகள் உள்ளன?
54 நாடுகள்

# தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவு உள்ள மண்ணின் வகை எது ?
கரிசல் மண்

# இந்தியாவில் அனுசக்தி கமிஷன் எப்போது நிறுவப்பட்டது ?
ஆகஸ்ட் 10 , 1948

# கடவுளின் சொந்த நாடு என்று வர்ணிக்கப்படும் மாநிலம் எது ?
கேரளா

# உலகின் மிகப்பெரிய வளைகுடா எது ?
மெக்ஸிகோ வளைகுடா

# முதன் முதலில் செயற்கைக்கோளை அனுப்பிய நாடு எது ?
ரஷ்யா

# சென்னையின் மின்சார இரயில் எந்த ஆண்டு வந்தது ?
மெக்ஸிகோ வளைகுடா

# சூரியன் மறையாத நாடு என்று போற்றப்படும் நாடு எது?
இங்கிலாந்து

# இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தீவு எது ?
கிரேட் நிக்கோபார்

English General Knowledge Questions and Answers 045

English General Knowledge Questions and Answers

Direction Sense Test Questions with Answers MCQ of reasoning are very useful in Management (CAT, MAT), IBPS (PO and Clerk), SSC, SBI, LIC and other competitive exams.

1. A rat runs 20 m towards East and turns to right, runs 10m and turns to right run 9 m and again turns to left, runs 5 m and then turns to left, runs 12 m and finally turns to left and runs 6 m. Now, which direction is the rat facing?
(B) East (B) North (C) West (D) South

2. Kishan Travelled 4 km straight towards South. He turned left and traveled 6 km straight, then turned right and traveled 4 km straight. How far is he from the starting point?
(B) 8 km (B) 10 km (C) 12 km (D) 18 km

3. B is to the South-West of A, C, is to the East of B and South-East of A and D is to the North of C in line with B and A. which direction of A is D located?
(B) North (B) East (C) South-East (D) North-East

4. A man walks 30 m towards South. Then turning to his right he walks 30 m. Then turning to his left he walks 20 m. Again turning to his left he walks 30 m. How far is he from his starting position?
(B) 30 m (B) 20 m (C) 80 m (D) None of these

5. A started from a place. After walking for 1 km, he turns to the left, then walking for 1/2 km, he again turns to left. Now, he is going Eastward direction. In which direction, did he originally start?
(B) West (B) East (C) South (D) North

6. Ms. A goes for her morning walk at 6 O’clock towards sun for 2 km, then she turns to her right and walks 3 km. She again turns to her left and walks 2 km, finally she turns to her left to walk another 6 km. In which direction is she moving and at what distance from the last turn, she is standing?
(B) 6 km, East (B) 9 km, East (C) 6 km, North (D) 9 km, North

7. A watch reads 4.30. If the minute hand points East, in what direction will the hour hand point?
(B) South-East (B) North-East (C) North (D) North-West

8. After walking 6 km I turned right and covered a distance of 2 km, then turned left and covered a distance of 5 km. In the end, I was moving towards the north. In which direction did I start the journey?
(B) North (B) South (C) East (D) West

9. A person walks 1 mile to West, turns left and walks 1 mile and turns left and walks 1 mile, and again turns left and walks 1 mile. What is the direction he is facing now?
(B) North (B) South (C) East (D) West

10. A man travels 2 m toward North, then he turns towards East and travels 3 m. Finally, he travels 6 m in South direction. How far is he from his starting point?
(B) 11 m (B) 9 m (C) 5 m (D) 3 m

11. If the digit 12 of a clock is pointing towards East, then in which direction will digit 9 point?
(B) South (B) West (C) North (D) North-East

12. Jaya starts from a point and travels 10ft in South-West direction, then she turns towards North and moves 8 ft. Finally, She turns towards right and moves 10 ft. How far is she from her starting point?
(B) 20 ft (B) 18 ft (C) 10 ft (D) 4 ft

13. A person starts towards South direction. Which of the following orders of directions will lead him to East direction?
(B) Right, Right, Right (B) Left, Left, Left (C) Left, Right, Right (D) Right, Left, Right

14. If East is replaced by South-East, then West will be replaced by which of the following directions?
(B) North-East (B) North (C) East (D) None of these

15. Deepak starts walking towards East. After walking 35 miles, he turns to his right and walks another 40 miles. He then turns right and walks another 35 miles. Finally, he turns right and walks 20 miles. How far is he from the starting point and in which direction?
(B) 20 miles, North (B) 35 miles, South (C) 20 miles, South (D) 35 miles, North

Answers–
1. (B), 2. (B), 3. (D), 4. (D), 5. (B), 6. (C), 7. (B), 8. (B), 9. (B), 10. (C),
11. (C), 12. (D), 13. (A), 14. (D), 15. (C)